Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedlehosnv@centrum.sk
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 603

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried43324333328
počet žiakov876161468067646459589
z toho ŠVVP1 416477434
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMCSJCJLDEJETVFYZGEGHUVHPVCHEIFVINFKAJ
0.A          1    
1.A1            1 
1.B1,05              
1.C1              
1.D               
2.A1,32            1 
2.B1              
2.C             2,67 
3.A1,53              
3.B1,14              
3.C1,56              
4.A2,04              
4.B1,06              
5.A1,51,44   1,131 1,311   1 
5.B2,462,25   2,461 2,291,07   1,04 
5.C2,332,22   21 1,441   1,06 
5.D4,433,5   3,5  2,791,21   3,07 
6.A2,31,9   2,0511,861,621,14   1,14 
6.B2,682,16   2,812,242,161   1,04 
6.C2,171,89   22,22,1121   1,33 
7.A2,361,77   2,1811,911,321,05 1,59 1,23 
7.B2,271,88   2,1511,621,421,04 2,31 1 
7.C2,572,14   2,3612,431,931 2,29 1,36 
8.A2,092,13   2,131,132,262,17  2,26 1,22 
8.B2,582,53   2,741,22,741,58  3,05   
8.C2,332,11   2,41,222,261,85  2,47   
9.A2,271,53   2,13121,6  2,07   
9.B2,62,96   2,812,42,08  2,08   
9.C1,841,79   2,2111,841,89  2,21   

TriedaKNJMAZMATNBVNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské prácePohybové hryŠKD1PRCPNVPVCPRI
0.A            1  
1.A  1            
1.B  1            
1.C  1,14            
1.D  4,08            
2.A  1,45            
2.B  1,08            
2.C  3            
3.A  1,79            
3.B  1,24            
3.C  1,67            
4.A  1,96            
4.B  1,39            
5.A  1,631           
5.B  2,641           
5.C  2,331           
5.D  4,431           
6.A  2,381,05 1,52         
6.B  2,761 1,76         
6.C  2,51 1,33         
7.A  2,771,1322,27         
7.B  2,0412,191,77         
7.C  2,7111,61,86         
8.A  2,5711,791,87         
8.B  2,5811,691,63         
8.C  2,951,221,89         
9.A  2,2711,571,4         
9.B  2,7212,881,88         
9.C  2,1111,711,58         

TriedaPDAPVOŠKD1ŠKD2RRCRGMRVKRKFRUJSLYSJLSPRSEEŠKDSRL
0.A     1,821,45    1   
1.A 1        11   
1.B 1        1,041   
1.C 1        1,091   
1.D 3,67        41   
2.A 1,58        1,761   
2.B 1,08        1,21   
2.C 2,42        31   
3.A1,89         2,161   
3.B1,05         1,331   
3.C1,5         1,611   
4.A1,64         21,04   
4.B1,28         1,391   
5.A          1,631   
5.B          2,681  1,14
5.C          2,611   
5.D          4,431,21   
6.A          2,521,1   
6.B          31,04  1,08
6.C          2,781,33   
7.A        1,71 2,551,141,18  
7.B        1,9 2,5811,08 1
7.C        2,57 2,641,211 1,43
8.A        2,22 2,4311,09  
8.B        2,5 2,6811,68 1
8.C        1,91 2,851,321,32 1,29
9.A        2,25 2,2711,13  
9.B        2,47 2,521  1
9.C        1,8 2,5811 1,56

TriedaTEHTHDTSVTSV-bTEVTEV-bTHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasťZEM
0.A    1          
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
2.A       1       
2.B               
2.C               
3.A        1,89      
3.B        1,1      
3.C        1,5      
4.A        1,8      
4.B        1,11      
5.A 11         1  
5.B 1,791         1,57  
5.C 1,061         1  
5.D 21,5         1,21  
6.A 1,291         1,14  
6.B 1,351,08         1,15  
6.C 1,391,17         1,17  
7.A 1,321,14         1,27  
7.B 1,081         1,12  
7.C 11,14         1  
8.A 11,05            
8.B 1,161       1,47    
8.C 1,211,26       1,47    
9.A 11       1    
9.B  1            
9.C 11,22       1    

TriedaZMR
0.A1,55
1.A 
1.B 
1.C 
1.D 
2.A 
2.B 
2.C 
3.A 
3.B 
3.C 
4.A 
4.B 
5.A 
5.B 
5.C 
5.D 
6.A 
6.B 
6.C 
7.A 
7.B 
7.C 
8.A 
8.B 
8.C 
9.A 
9.B 
9.C 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A141103
1.A222101
1.B242301
1.C232201
1.D14572
2.A222101
2.B242400
2.C131300
3.A201901
3.B212100
3.C201802
4.A252500
4.B201802
5.A181602
5.B282620
5.C191801
5.D14860
6.A212010
6.B252320
6.C191801
7.A212200
7.B262600
7.C141400
8.A232300
8.B191900
8.C221912
9.A151500
9.B252500
9.C191900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A141768160,731739158,09292,64
1.A222488118,482488118,4800,00
1.B24183280,55183280,5500,00
1.C23159273,68159273,6800,00
1.D142465205,422465205,4200,00
2.A22180788,15180788,1500,00
2.B24143559,79143559,7900,00
2.C132839225,862817224,03221,83
3.A20166687,68166687,6800,00
3.B21127460,67127460,6700,00
3.C20152384,61152384,6100,00
4.A252671106,842545101,801265,04
4.B20117465,22117465,2200,00
5.A1888655,3888655,3800,00
5.B28247489,75247489,7500,00
5.C192073115,172067114,8360,33
5.D144154296,713983284,5017112,21
6.A212331111,002306109,81251,19
6.B252768110,722751110,04170,68
6.C191942110,471810103,011327,46
7.A212597118,052458111,731396,32
7.B26237391,27237391,2700,00
7.C141731123,64118684,7154538,93
8.A232818122,522814122,3540,17
8.B192005105,532004105,4710,05
8.C223585182,963228164,7835718,18
9.A151711114,071698113,20130,87
9.B253541141,643516140,64251,00
9.C192470130,002470130,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku43324333328
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cyklo-turisticko-poznávací14 Ing. Mária Kováčová
Dopraváčik12 PaedDr. Jana Sámelová
Fenixáčik12 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 1.-4. ročník 112 Mgr. Ján Prokopič
Futbal 1.-4. ročník 214  
Futbal U 13 200417 Mgr. Bartolomej Ogurčák
Futbal U11 20069  
Futbal U12 200513  
Futbal U14 200315  
Futbal U15 200222 Mgr. Radoslav Sirko
Hra s internetom16 Mgr. Jana Novotná
Chémia hrou13 Mgr. Irena Bdžochová
Kamarát počítač14 Mgr. Milada Pazerová
Plávanie 1 Po, Str. 16.00-17.00h20  
Plávanie 2 Po, Str. 17.00-18.00h.3  
Plávanie 3 Po, Str. 18.00-19.00h13  
Plavecký 1.-2. ročník19 Mgr. Denisa Kristianová
Príprava na T9 - MAT1 Ing. Mária Kováčová
Príprava na T9 - MAT7 Mgr. Katarína Tatarková
Príprava na T9 - SJL6 Mgr. Andrea Dluhošová
Relaxačno-regeneračné- cvičenia 1.-4.ročník14 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné-cvičenia 1.-4. ročník13 Mgr. Jana Andrassy
ROMANO JILO14 Mgr. Viera Šebošíková
Slovenčina hrou pre 8. ročník15 Mgr. Lucia Pekarčíková
Slovenčina pre ôsmakov15 Mgr. Miroslava Lengvarská
Spevácky zbor19 Mgr. Katarína Kalíková
Spoločenské hry15 Mgr. Dana Macalová
Športovo-strelecký-poznávací 113  
Športovo-strelecký-poznávací 114 PaedDr. Milada Petková
Športovo-strelecký-poznávací 215  
Športovo-strelecký-poznávací 215 PaedDr. Milada Petková
Tanečno-gymnastický 112 Mgr. Stela Tomaščíková
Tanečno-gymnastický 211 Mgr. Michala König
Tanečný17 Mgr. Denisa Semešová
Turistický13 Mgr. Janka Bobulová
Z každého rožku trošku18 Mgr. Andrea Grendelová

Záver

Vypracoval:

V Spišskej Novej Vsi, 26. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria