Navigácia

Odhlásenie z obeda Interný poriadok zariadenia školského stravovania

Odhlásenie z obeda

OZNAM

Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné
zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:
Ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku
MŠ a doplnenie novej skupiny detí (ide o deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus).
 
Dotácia sa poskytuje takto:
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje
MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo
ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s
ním v domácnosti podľa osobitného predpisu* (ďalej len „deti bez daňového bonusu),
táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
vyhlásením (tlačivo nájdete dole na konci textu).

 

OZNAM

Žiadam rodičov a zákonných zástupcov žiakov, stravujúcich sa v ŠJ, aby z dôvodu ukončenia školského roku 2020/2021  bezodkladne uhradili nedoplatky stravného.

Stav aktuálneho konta stravného je  dostupný na karte stravníka (stránka školy „Odhásenie z obeda“), alebo v odhlasovacom boxe na chodbe školy.

 

Ďakujem za pochopenie.

Eva Minďašová, vedúca ŠJ

 

POSTUP - odhlásenie z obeda

 

Ak sa chcete odhlásiť z obeda, kliknite sem

Zápisný lístok stravníka škol.rok 2021-22

Čestné vyhlásenie o neuplat.nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživ.dieťa

 

Informácie školskej jedálne:

Interný poriadok zariadenia školského stravovania

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria