Navigácia

Odhlásenie z obeda

Odhlásenie z obeda

 

Informácie a oznamy školskej jedálne:

 

OZNAM

Oznamujem rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2,  že na stravovanie v ŠJ bude žiak zapísaný až po odovzdaní správne vyplneného a podpísaného Zápisného lístka, v ktorom treba zároveň potvrdiť žiadosť o dotáciu na stravovanie. 


                                                                                                         Eva Minďašová, vedúca ŠJ 
                                                                                                                                v SNV 25.8.2023

 

OZNAM

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré potrebuje osobitné stravovanie a ŠJ im ho  nevie zabezpečiť, musia písomne požiadať žiadateľa o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania doručením Návratka - žiadosť pre dietu, vyplacanie dotácie rodičovi vedúcej ŠJ.

Dietne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára –špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v ktorom je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa a jeho diagnóza si vyžaduje diétne stravovanie, pričom toto potvrdenie by malo obsahovať aj vyžadovaný typ diéty vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa.

 V tejto súvislosti uvádzame, že stanovenie typu diéty je rozhodujúce pre posúdenie možnosti vyplatenia dotácie na stravu rodičovi, nakoľko až na základe uvedeného je možné posúdiť, či zo strany zariadenia školského stravovania je možné diétne jedlo dieťaťu zabezpečiť alebo nie.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom (zákonným zástupcom) žiakov, stravujúcich sa v ŠJ, že od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

       A. Výška dotácie na stravu

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

       a. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a      odobralo stravu,

       b. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo stravu.

       B. Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu

zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

       a. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.

       b. Dotáciu na stravu je možné na deti zo zariadenia SPOD a SK poskytnúť len v prípade, ak odoberajú obed v škole v rámci vyučovania alebo výchovnovzdelávacieho procesu.

       c. Rodič o dotáciu požiada doručením Zápisného lístka so žiadosťou o dotáciu vedúcej ŠJ v danom termíne.

 

v Sp. Novej Vsi dňa: 29.6.2023 Eva Minďašová , vedúca ŠJ

 

Tlačivá na stiahnutie:

Zápisný lístok so žiadosťou o dotáciu

Návratka - žiadosť pre dietu, vyplacanie dotácie rodičovi

Návratka - dieta bezlepková - žiadosť o dotáciu

Informácia pre rodiča o dotácii na stravu od 1.9.2023

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria