Navigácia

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre žiakov

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre učiteľov

Pomoc na diaľku

Partneri
OZNAM

Ponuka záujmových útvarov pre školský rok 2023/24

--->> pre zobrazenie kliknite sem <<---

 

Národný projekt edIT

Aj naša škola je zapojená do projektu edIT

OZNAM

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré potrebuje osobitné stravovanie a ŠJ im ho  nevie zabezpečiť, musia písomne požiadať žiadateľa o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania doručením Návratky vedúcej ŠJ.

Tlačivá na stiahnutie

Dietne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára –špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v ktorom je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa a jeho diagnóza si vyžaduje diétne stravovanie, pričom toto potvrdenie by malo obsahovať aj vyžadovaný typ diéty vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa.

 V tejto súvislosti uvádzame, že stanovenie typu diéty je rozhodujúce pre posúdenie možnosti vyplatenia dotácie na stravu rodičovi, nakoľko až na základe uvedeného je možné posúdiť, či zo strany zariadenia školského stravovania je možné diétne jedlo dieťaťu zabezpečiť alebo nie.

OZNAM

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom (zákonným zástupcom) žiakov, stravujúcich sa v ŠJ, že od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa . V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám: Oznam o dotáciach - zmena od 1.5.2023

Oznam vedenia školy

 

V zmysle VZN č.6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa § 3 bod 4 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 12€. Uvedené nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.
 

 

OZNAM ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA / LOGOPÉDA

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z nej vyplývajúce dištančné vzdelávanie Vám školský špeciálny pedagóg a školský logopéd ponúkajú špeciálnopedagogické/ logopedické poradenstvo a konzultácie.

Konzultačné hodiny :  pracovný deň v čase 13:00 – 16:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg :

Mgr. Ľudmila Butvinová - 0904 210 373

Mgr. Ivana Lukáčová - 0949 137 514

Školský logopéd :

  Mgr. Marta Birošová - 0911 639 898  /streda, štvrtok /

     

              Povinné zverejňovanie

** Prihláška do športovej triedy pre 5. ročník v šk .r .2023/2024 **

V školskom roku 2023/2024  plánujeme zriadiť v 5. ročníku športovú triedu so zameraním na futbal a plávanie.

Prihlášku si môžte otvoriť tu: 

prihláška do športovej triedy

Podpsanú prihlášku zašlite na e-mailovu adresu školy: zsnejedleho.snv@gmail.com

alebo

doručte ju do schránky na dverách budovy školy.

Termín doručenia do 30.4.2023

Nedeľa 10. 12. 2023

Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na vianočnú akadémiu "Stratila sa vianočná hviezda", ktorá sa uskutoční 15.12. 2023 v čase o 15:30 hod. a 17:30 hod.
Lístky budú v predaji pri vrátnici školy v termínoch:

27.11. 2023 od 15:00- 16:30 hod.
7.12. 2023 od 15:00 - 16:30 hod.
13.12. 2023 od 15:00 - 16:30 hod.

Na vystúpenie o 17:30 hod. je obmedzený počet lístkov na jednu RODINU v počte 2 ks. Toto vystúpenie je prioritne venované rodičom vystupujúcich žiakov. Pre ostatných rodinných príslušníkov je možnosť zakúpenia lístkov na vystúpenie o 15:30 hod.

Cena za lístok 2 €.


Ďakujeme za ústretovosť a spoluprácu.

Zber starej elektroniky a batérií

OZNAM

Oznamujem rodičom a zákonným zástupcom žiakov ZŠ Z. Nejedlého 2,  že na stravovanie v ŠJ bude žiak zapísaný až po odovzdaní správne vyplneného a podpísaného Zápisného lístka, v ktorom treba zároveň potvrdiť žiadosť o dotáciu na stravovanie.

 

                                                         Eva Minďašová, vedúca ŠJ 
                                                                 v SNV 25.8.2023

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí narodených od 1.9.2016 do 31.8.2017, že zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024 sa bude konať

v dňoch 3. – 5. apríla  a 12.– 13. apríla 2023 v čase od 8:00 -17:00 hod. v budove školy.

 Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s  dieťaťom. Uvítame, ak pred zápisom vyplníte elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 3.4.2023. Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte ju počas zápisu pri osobnej účasti v škole.

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré v minulom školskom roku malo vydané Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v minulosti odklad povinnej školskej dochádzky).

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak sa zápisu s dieťaťom zúčastní iba jeden zákonný zástupca, môže predložiť Písomné vyhlásenie,  že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis  sa vyškrtne. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu.“

Elektronická prihláška

Povinná príloha k elektronickej prihláške.

 

 

Doplňujúce informácie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria