Navigácia

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre žiakov

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre učiteľov

Pomoc na diaľku

Partneri
OZNAM

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom (zákonným zástupcom) žiakov, stravujúcich sa v ŠJ, že od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa . V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám: Oznam o dotáciach - zmena od 1.5.2023

Burza kníh

Máte doma veľa kníh a neviete čo s nimi? Patríte medzi tých, ktorí vybrané knihy už dlhšie zháňajú? Burza kníh ŠKD Váš problém vyrieši. Stačí, ak prídete so svojimi knihami za ktoroukoľvek pani vychovávateľkou a odovzdáte jej ich. Tie budú následne ponúkané v burze za symbolické ceny. Burza kníh bude prebiehať v týždni od 20. do 24.marca 2023 v miestnosti ŠKD vedľa herne na poschodí v čase od 13.30 do 14.00 hod. každý deň.

Oznam vedenia školy

 

V zmysle VZN č.6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa § 3 bod 4 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 12€. Uvedené nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.
 

 

OZNAM ŠJ

 

Oznam pre rodičov deviatakov

V zmysle schváleného návrhu novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu podľa §4 ods.3 písm.c) zákona o dotáciách, dôjde k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. Tieto deti už nebudú mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Vzhľadom na uvedené, deťom ktoré dovŕšili 15 rokov veku už nebude možné poskytnúť dotáciu vo výške 1,30 eur na jeden obed na stravu bez predloženia čestného vyhlásenia rodiča o neuplatnení si daňového bonusu. Čestné vyhlásenia prosím doručiť do 22.12.2022.


Eva Minďašová, vedúca ŠJ,

0902 750 073

 

 

** Prihláška do športovej triedy pre 5. ročník v šk .r .2023/2024 **

V školskom roku 2023/2024  plánujeme zriadiť v 5. ročníku športovú triedu so zameraním na futbal a plávanie.

Prihlášku si môžte otvoriť tu: 

prihláška do športovej triedy

Podpsanú prihlášku zašlite na e-mailovu adresu školy: zsnejedleho.snv@gmail.com

alebo

doručte ju do schránky na dverách budovy školy.

Termín doručenia do 30.4.2023

Piatok 24. 3. 2023

     

              Povinné zverejňovanie

Vedúca ŠJ žiada rodičov dieťaťa

1. ktoré žije v spoločnej domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi PHN

( § 4 ods.3 písm. b) zákona

2. ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima ŽM

( § 4 ods.3 písm. b) zákona ( aj

3. bez nároku na zvýšený daňový bonus ( § 4 ods. 3 písm. c) zákona t.j. čestné vyhlásenie,

 

ktoré sa budú stravovať v ŠJ v škol. roku 2022/2023, aby predložili potvrdenie z UPSVR s aktuálnym dátumom do konca škol. roka - Jún 2022.

Oznam pre stravníkov

Podľa dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 s účinnosťou od 1. 5. 2022 sa prechádza do 3. finančného pásma na nákup potravín, podľa jednotlivých vekových kategórií.

Zvýšenie stravného za máj bude zohľadnené vo výpočte stravného za  jún 2022

Tabuľka č. 1 k VZN č. 3/2021

OZNAM ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA / LOGOPÉDA

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z nej vyplývajúce dištančné vzdelávanie Vám školský špeciálny pedagóg a školský logopéd ponúkajú špeciálnopedagogické/ logopedické poradenstvo a konzultácie.

Konzultačné hodiny :  pracovný deň v čase 13:00 – 16:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg :

Mgr. Ľudmila Butvinová - 0904 210 373

Mgr. Ivana Lukáčová - 0949 137 514

Školský logopéd :

  Mgr. Marta Birošová - 0911 639 898  /streda, štvrtok /

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí narodených od 1.9.2016 do 31.8.2017, že zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024 sa bude konať

v dňoch 3. – 5. apríla  a 12.– 13. apríla 2023 v čase od 8:00 -17:00 hod. v budove školy.

 Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s  dieťaťom. Uvítame, ak pred zápisom vyplníte elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 3.4.2023. Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte ju počas zápisu pri osobnej účasti v škole.

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré v minulom školskom roku malo vydané Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v minulosti odklad povinnej školskej dochádzky).

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak sa zápisu s dieťaťom zúčastní iba jeden zákonný zástupca, môže predložiť Písomné vyhlásenie,  že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis  sa vyškrtne. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu.“

Elektronická prihláška

Povinná príloha k elektronickej prihláške.

 

 

Doplňujúce informácie.

 

 

Memoriál Andreja Franka

V dňoch 15.12. a 16.12.2022 sa konal v mestskej športovej hale 27. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja starších a mladších žiakov za účasti týchto družstiev:

 

ŠSK IR-PROGRES Bílovec / FK Havlíčkův Brod / FK Poprad / MŠK Žilina / FC Košice / FK Spiš. Nová Ves

 

Počas dvoch dní sme boli svedkami krásnych gólov a futbalových akcií.

 

Poradie:

st. žiaci                                       ml.žiaci

1. Košice                                    1. Žilina

2. Žilina                                       2. Havlíčkův Brod

3. Bílovec                                   3. Spiš. Nová Ves

4. Havlíčkův Brod                      4. Poprad

5. Poprad                                    5. Bílovec

6. Spiš. Nová Ves                      6. Košice

 

Fotoalbum

Družstvá turnaja

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria