Navigácia

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre žiakov

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre učiteľov

Pomoc na diaľku

Partneri
OZNAM

Organizácia príchodu žiakov na vyučovanie

                        od 2.9.2021

Triedy - vchod Príchod
            Zadný vchod               
1.A, 1.C, 2.B, 2.C 7:30
3.B, 3.C 7:40
6.A, 6.B, 6.C 7:50
Hlavný vchod  
Ranný ŠKD  od 6:10
0.-tá hodina 7:10
5.A, 5.B, 5.C 7:30
0.A, 2.D 7:30
7.A, 7.B, 7.C 7:40
9.A, 9.B 7:50
Predný  vedľajší  
1.B, 2.A, 3.A 7:30
4.A, 4.B, 4.C 7:40
8.A, 8. B, 8.C 7:50

OZNAM ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA / LOGOPÉDA

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z nej vyplývajúce dištančné vzdelávanie Vám školský špeciálny pedagóg a školský logopéd ponúkajú špeciálnopedagogické/ logopedické poradenstvo a konzultácie.

Konzultačné hodiny :  pracovný deň v čase 13:00 – 16:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg :

Mgr. Ľudmila Butvinová - 0904 210 373

Mgr. Ivana Lukáčová - 0949 137 514

Školský logopéd :

  Mgr. Marta Birošová - 0911 639 898  /streda, štvrtok /

     

              Povinné zverejňovanie

Pondelok 6. 12. 2021

Oznámenie.

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že 

 od 6.12.2021 do 17.12.2021 

v súlade s Vyhláškou č. 280 RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi  je zakázané prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa.

Vyhláška č.280 RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Dištančné vyučovanie žiakov 2. stupňa bude naďalej prebiehať cez EduPage, ZOOM, TEAMS resp. inými digitálnymi technológiami. Organizáciu vyučovania a rozvrh hodín v jednotlivých triedach koordinuje triedny učiteľ.

Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.

 

Oznam o prechode na dištančnú formu vzdelávania.

Oznamujeme žiakom a  rodičom, že z rozhodnutia RÚVZ  v SNV všetky triedy prechádzajú  na dištančné vzdelávanie

od stredy 1.12.2021  do 7.12. 2021 vrátane.

Vyučovanie bude prebiehať cez ZOOM alebo TEAMS, v súlade s Metodickým odporúčaním k výchovno-vzdelávaniemu procesu v ZŠ v školskom roku 2021/2022 vydaným ŠPÚ.  

RH a ďalšie informácie podá triedny učiteľ.

Žiaci, ktorí sa stravujú v šk. jedálni budú automaticky odhlásení zo stravovania v ŠJ. 

                                                                                                                                                                        vedenie školy

Informácie platné od 25. 11. 2021

POZOR, OPATRENIA PLATNÉ OD 25.11. 2021


Vláda schválila lockdown, ktorý napomôže znížiť šírenie vírusu. V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa s účinnosťou od 25.11.2021 zavádzajú nasledovné zmeny:

🔸 povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,


🔸 výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov,


🔸 zákaz vychádzania sa nevzťahuje na sprevádzanie dieťaťa a žiaka do školy a školského zariadenia.

Preberanie Ag samotestov

Od  12.11. 2021 sa uskutoční preberanie objednaných Ag samotestov (tretie kolo).Po dohode s tr.  učiteľom si rodič vyzdvihne testy v škole a podpíše preberací protokol. Do budovy školy bude môcť vstúpiť s rúškom na tvári  maximálne 1 z rodičov každého žiaka, pričom rodičia do tried nevstupujú. Na základe Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR dňa 09. 09. 2021 každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Rozdeľovanie samotestov sa uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení. Každý rodič preberie za každé svoje  dieťa  5 ks samotestov, návod na použitie a ďalšie informácie  si môžete pozrieť aj tu:

Inštruktážne video.

Oznam o povinnosti rodiča informovať školu o vykonaní Ag samotestu

V zmysle usmernenia  ministerstva školstva  k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzuje  použitie domácich AG samotestovZa použitie prebraných samotestov je zodpovedný rodič.

Vykonanie samotestov potvrdzuje rodič každý pondelok a štvrtok (odporúčame vykonať test v daný deň ráno) prostredníctvom EduPage (stránka školy/mobilná aplikácia) v časti Žiadosti/Vyhlásenia. ( podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti)
 

  Postup

Ak po vykonaní samotestu bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma, rodič informuje školu a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

 Sprievodca pre samotestovanie na pritomnost COVID-19

Pravidlá fungovania škôl od 2.septembra 2021.

MŠVVaŠ SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. 

Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.

Aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.

Test nebude podmienkou na nástup do školy.

Žiakom základnej školy, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rozvrh hodín platný od 6.9.2021 je zverejný v EDUPAGE.

ŠJ bude v riadnej prevádzke.

ŠKD bude v prevádzke od 6:10 - 17:00 hod.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria