Navigácia

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre žiakov

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre učiteľov

Pomoc na diaľku

Partneri
Medzinárodný deň mlieka

Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka 16.5.2023 pripravila vedúca ŠJ v rámci „ Školského programu Európskej únie „ s finančnou podporou EÚ pre žiakov školy prezentáciu mlieka a mliečnych výrobkov a propagačný materiál – zábavnú obrázkovú a informačnú  knižku „Mliečna chuť Slovenska“ s vymaľovánkami a komiksom.

Fotoalbum

 

OZNAM

V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, ktoré potrebuje osobitné stravovanie a ŠJ im ho  nevie zabezpečiť, musia písomne požiadať žiadateľa o dotáciu prostredníctvom zariadenia školského stravovania doručením Návratky vedúcej ŠJ.

Tlačivá na stiahnutie

Dietne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára –špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, v ktorom je jednoznačne potvrdené, že zdravotný stav dieťaťa a jeho diagnóza si vyžaduje diétne stravovanie, pričom toto potvrdenie by malo obsahovať aj vyžadovaný typ diéty vo vzťahu k zdravotnému stavu dieťaťa.

 V tejto súvislosti uvádzame, že stanovenie typu diéty je rozhodujúce pre posúdenie možnosti vyplatenia dotácie na stravu rodičovi, nakoľko až na základe uvedeného je možné posúdiť, či zo strany zariadenia školského stravovania je možné diétne jedlo dieťaťu zabezpečiť alebo nie.

OZNAM

Vedúca ŠJ oznamuje rodičom (zákonným zástupcom) žiakov, stravujúcich sa v ŠJ, že od 01.05.2023 sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa . V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám: Oznam o dotáciach - zmena od 1.5.2023

Oznam vedenia školy

 

V zmysle VZN č.6/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach podľa § 3 bod 4 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD je 12€. Uvedené nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.
 

 

OZNAM ŠJ

 

Oznam pre rodičov deviatakov

V zmysle schváleného návrhu novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 v prípade detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu podľa §4 ods.3 písm.c) zákona o dotáciách, dôjde k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v ZŠ, ktoré dovŕšili 15 rokov veku. Tieto deti už nebudú mať nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Vzhľadom na uvedené, deťom ktoré dovŕšili 15 rokov veku už nebude možné poskytnúť dotáciu vo výške 1,30 eur na jeden obed na stravu bez predloženia čestného vyhlásenia rodiča o neuplatnení si daňového bonusu. Čestné vyhlásenia prosím doručiť do 22.12.2022.


Eva Minďašová, vedúca ŠJ,

0902 750 073

 

 

OZNAM ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA / LOGOPÉDA

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z nej vyplývajúce dištančné vzdelávanie Vám školský špeciálny pedagóg a školský logopéd ponúkajú špeciálnopedagogické/ logopedické poradenstvo a konzultácie.

Konzultačné hodiny :  pracovný deň v čase 13:00 – 16:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg :

Mgr. Ľudmila Butvinová - 0904 210 373

Mgr. Ivana Lukáčová - 0949 137 514

Školský logopéd :

  Mgr. Marta Birošová - 0911 639 898  /streda, štvrtok /

     

              Povinné zverejňovanie

** Prihláška do športovej triedy pre 5. ročník v šk .r .2023/2024 **

V školskom roku 2023/2024  plánujeme zriadiť v 5. ročníku športovú triedu so zameraním na futbal a plávanie.

Prihlášku si môžte otvoriť tu: 

prihláška do športovej triedy

Podpsanú prihlášku zašlite na e-mailovu adresu školy: zsnejedleho.snv@gmail.com

alebo

doručte ju do schránky na dverách budovy školy.

Termín doručenia do 30.4.2023

Pondelok 5. 6. 2023

Oznam pre stravníkov

Podľa dodatku č. 1 k VZN č. 3/2021 s účinnosťou od 1. 5. 2022 sa prechádza do 3. finančného pásma na nákup potravín, podľa jednotlivých vekových kategórií.

Zvýšenie stravného za máj bude zohľadnené vo výpočte stravného za  jún 2022

Tabuľka č. 1 k VZN č. 3/2021

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí narodených od 1.9.2016 do 31.8.2017, že zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2023/2024 sa bude konať

v dňoch 3. – 5. apríla  a 12.– 13. apríla 2023 v čase od 8:00 -17:00 hod. v budove školy.

 Zápisu sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s  dieťaťom. Uvítame, ak pred zápisom vyplníte elektronickú prihlášku, ktorá bude sprístupnená od 3.4.2023. Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, vyplníte ju počas zápisu pri osobnej účasti v škole.

Zápisu sa musí zúčastniť aj dieťa, ktoré v minulom školskom roku malo vydané Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (v minulosti odklad povinnej školskej dochádzky).

Pri zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Ak sa zápisu s dieťaťom zúčastní iba jeden zákonný zástupca, môže predložiť Písomné vyhlásenie,  že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden zákonný zástupca. Súčasťou tohto vyhlásenia môže byť aj vyhlásenie o tom, že sa zákonní zástupcovia dohodli na tom, že rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo neprijatí na základné vzdelávanie sa má doručiť len jednému zákonnému zástupcovi.

Ak má dieťa iba jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nie je možné získať podpis druhého zákonného zástupcu, druhý podpis  sa vyškrtne. V takom prípade je potrebné k prihláške pripojiť „Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu.“

Elektronická prihláška

Povinná príloha k elektronickej prihláške.

 

 

Doplňujúce informácie.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria