Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedleho.snv@gmail.com
WWW stránkazsnejedleho-snv.edupage.org
Zriaďovateľ 

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček   
ZRŠ    
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 577

Počet tried: 28

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried34343332227
počet žiakov657363736660624659567
z toho ŠVVP2 315885537
z toho v ŠKD39554825     167

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCAJCVFCMCSJCJLDEJDOVETVEtvNbvFYZGEGHUVHPV
0.A               
1.A1,5        1   1 
1.B1,58        1   1 
1.C1,7        1   1 
2.A1,15              
2.B1              
2.C1              
2.D               
3.A1,38              
3.B1,43              
3.C1,28              
4.A1,55              
4.B1,25              
4.C1,21              
4.D               
5.A1,952,52     1,38    1,81  
5.B1,31,35     1,25    1,2  
5.C1,51,94     1,5    1,72  
6.A2,212,47     2,26   2,372,16  
6.B1,731,68     2,09   2,092,09  
6.C2,132,75     2,25   2,442,19  
7.A1,441,72     1,89   1,671,44  
7.B2,52,82     2,55   2,551,64  
7.C1,72,75     2,3   1,951,75  
8.A2,322,36     2,43   2,141,71  
8.B2,332,33     2,13   1,931,6  
9.A22,14     2   1,831,21  
9.B2,342,34     2,31   2,381,34  

TriedaHPDCHEIFVINFKAJKNJMAZMATNBVNejRujNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské práce
0.A               
1.A       1,651      
1.B       1,581      
1.C   1,4   1,81      
2.A       1,3       
2.B       1,18       
2.C   1,46   1,8       
2.D   2,25   4,38       
3.A   1,05   1,76       
3.B   1,05   1,57       
3.C   1   1,39       
4.A   1   1,73       
4.B   1,15   1,55       
4.C   1   1,76       
4.D   2,43   4,43       
5.A       2,29       
5.B       1,45       
5.C       1,83       
6.A       2,05       
6.B       2,32       
6.C       2,81       
7.A 1,67     2,44       
7.B 3,05     2,95       
7.C 2,1     2,7       
8.A 2,86     2,71       
8.B 2,47     2,67       
9.A 2,55     2,69       
9.B 2,76     3       

TriedaPBIPohybové hryŠKD1PRCPNVPVCPEGPWXPRTPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRC
0.A               
1.A           1,5   
1.B           1,42   
1.C           1,6   
2.A           1,25   
2.B           1,14   
2.C           2,1   
2.D           4,25   
3.A          1,48    
3.B          1,24    
3.C          1,33    
4.A          1,59    
4.B          1,25    
4.C          1,47    
4.D          3    
5.A               
5.B               
5.C               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
9.A               
9.B               

TriedaRGMRVKRKFRUJSLYSJLSOVSPRSEEŠKDSRLSPHTEHTHDTSV
0.A       1       
1.A     1,7 1      1
1.B     1,63 1      1
1.C     1,85 1      1
2.A     1,45 1       
2.B     1,18 1       
2.C     1,95 1       
2.D     4,38 1       
3.A     1,71 1       
3.B     1,48 1       
3.C     1,33 1       
4.A     1,77 1       
4.B     1,38 1       
4.C   3 1,94 1       
4.D   4,43 4,43 1       
5.A     2,43 1       
5.B     1,5 1       
5.C     2,06 1       
6.A     2,79 1       
6.B     2,41 1       
6.C     2,75 1       
7.A     1,89 1       
7.B     3,18 1       
7.C     2,65 1       
8.A     2,96 1       
8.B     2,33 1       
9.A     2,59 1       
9.B     2,97 1       

TriedaTSV-bTEVTEV-bTATHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasťZPVZEMZMR
0.A               
1.A          1    
1.B          1    
1.C          1,25    
2.A               
2.B               
2.C               
2.D               
3.A      1,71        
3.B      1,19        
3.C      1,67        
4.A      1,55        
4.B      1,43        
4.C      1,71        
4.D      3,29        
5.A               
5.B               
5.C               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
9.A               
9.B               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A9720
1.A222200
1.B191900
1.C232300
2.A202000
2.B222200
2.C232210
2.D8440
3.A232300
3.B212100
3.C191900
4.A232300
4.B222200
4.C202000
4.D8431
5.A222200
5.B222200
5.C212001
6.A202000
6.B222200
6.C181800
7.A181800
7.B232300
7.C202000
8.A282800
8.B161600
9.A303000
9.B292900

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A92928325,332928325,3300,00
1.A222129106,452129106,4500,00
1.B192216116,632216116,6300,00
1.C232286114,302286114,3000,00
2.A20117758,85117758,8500,00
2.B22151268,73151268,7300,00
2.C23199899,90198999,4590,45
2.D81713214,131699212,38141,75
3.A232286108,862286108,8600,00
3.B21178085,92178085,9200,00
3.C19131272,89131272,8900,00
4.A23204893,09204893,0900,00
4.B222208110,402208110,4000,00
4.C202083122,532075122,0680,47
4.D82179293,502179293,5000,00
5.A22160476,38160476,3800,00
5.B22125062,50125062,5000,00
5.C2169237,3369237,3300,00
6.A20146377,00146377,0000,00
6.B22135661,64135661,6400,00
6.C18116772,94116772,9400,00
7.A1871341,9471341,9400,00
7.B23178681,18178681,1800,00
7.C20126963,45126963,4500,00
8.A283164113,003164113,0000,00
8.B16116077,33116077,3300,00
9.A30259289,38259289,3800,00
9.B29267393,45267393,4500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku34343332227
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Cykloturistický13 Mgr. Michaela Revajová
Dopraváčik8 Mgr. Natália Franková
Dopravná výchova a prvá pomoc16 Mgr. Denisa Kristianová
Futbal24 Vladimír Hudaček
Futbal25 Milan Bartko
Futbal28 Mgr. Dávid Farkašovský
Futbal 1.-2. ročník22 Mgr. Radoslav Sirko
Futbal 3.-4. ročník16 Mgr. Ján Prokopič
Hravo - zdravo14 PhDr. Denisa Semešová
HRAVO - ZDRAVO18 Mgr. Milada Pazerová
Krúžok aktívnych žiakov13 Mgr. Michaela Revajová
Na potulkách za umením 20 Mgr. Klára Lenártová Kováčiková
Náboženská skúsenosť11 Mgr. Magdaléna Pakosová
Nulťáčik9 Mgr. Jana Novotná
Plávanie 124 Peter Milčák
Plávanie 217 Peter Milčák
Plávanie 312 Peter Milčák
Plávanie 412 Peter Milčák
Plávanie 512 Peter Milčák
Príprava na T9 MAT12 Ing. Mária Kováčová
Príprava na T9 MAT12 Mgr. Peter Windt
Príprava na T9 SJL12 Mgr. Andrea Dluhošová
Príprava na T9 SJL9 Mgr. Janka Bobulová
Príroda okolo nás17 RNDr. Gabriela Gerčáková
Relaxačno-regeneračné cvičenia17 Mgr. Xénia Frančáková
Relaxačno-regeneračné cvičenia18 Mgr. Jana Andrassy
Romalo Jilo11 Mgr. Viera Šebošíková
Spevácky21 Mgr. Lenka Grausová
Šikovníček15 Mgr. Ivana Slavkovská
ŠKD128 Bc. Táňa Jakubišinová
ŠKD224 Mgr. Slávka Svitanová
ŠKD325 Gabriela Pravlíková
ŠKD416 Bc. Zuzana Šefčíková
ŠKD519 Mária Urbanová Šoltysová
ŠKD627 Vlasta Donová
Športovo - turistický17 Bc. Martina Zahurancová
Tanečno - gymnastický15 Mgr. Michala König
Tanečno - gymnastický21 Mgr. Stela Tomaščíková
Učíme sa s internetom23 Mgr. Zuzana Snopková
Z každého rožka troška11 PaedDr. Jana Sámelová
Z každého rožka troška15 Mgr. Katarína Košíková

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček

V Spišskej Novej Vsi, 2. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria