Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Adresa školyZ.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
Telefón+421534426277
E-mailzsnejedleho.snv@gmail.com
WWW stránkahttps://zsnejedleho-snv.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Miroslav Nováček  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 562

Počet tried: 27

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33333333327
počet žiakov625465676370636058562
z toho v ŠKD36413731     145

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCAJCVFCMCSJCJLDEJDOVETVEtvNbvFYZGEGHUVHPV
1.A1,1              
1.B1,23              
1.C               
2.A1,47              
2.B1,47              
2.C1,69              
3.A1,42              
3.B1,9              
3.C2,26              
4.A1,41              
4.B1,05              
4.C1,6              
5.A2,112,16     1,84 1  1,791 
5.B2,092,59     2,23 1  2,141 
5.C1,531,42     1,42 1,29  1,581 
6.A1,91,71     2,19 1 1,812,051,05 
6.B1,71,85     2,2 1 1,852,151 
6.C22     2,41 1 2,182,321 
7.A22,28     2,56 1 22,51 
7.B1,61,9     1,7 1 1,61,51 
7.C1,471,74     1,89 1 1,791,581 
8.A2,412,062,21,8   2,65 1 2,472,181 
8.B1,851,7511   2,65 1 2,31,81 
8.C1,832,941,751   2,83 1 2,611,891,17 
9.A1,351     1,94 1 1,651,06  
9.B2,952,55     3,6 1 2,82,5  
9.C1,791,74     2,84 1 2,631,89  

TriedaHPDCHEIFVINFKAJKNJMAZMATNBVNejRujNEJOBNOBVOŽaZPestovateľské práce
1.A   1,25   1,24       
1.B       1,27       
1.C       2,57       
2.A   1   1,47       
2.B       1,63       
2.C       1,88       
3.A   1,11   1,68       
3.B   1   1,75       
3.C   1,47   2,11       
4.A   1   1,77       
4.B   1   1,32       
4.C   1,45   1,85       
5.A   1,11   1,891,13      
5.B   1,09   2,091,19      
5.C   1,05   1,681,08      
6.A   1,38   2,331,23  1,43   
6.B   1,35   2,11,58  1,5   
6.C   1,27   2,51,33  1,55   
7.A 2,72 1,22   2,721,18 1,441,5   
7.B 1,7 1,05   21,2 1,311,2   
7.C 1,89 1,05   1,841 1,671,16   
8.A 2,71 1,29   2,351,41 21,53   
8.B 2,15 1,45   2,51,28 2,331,6   
8.C 3,06 1,33   2,561,25 2,271,61   
9.A 1,88     2,121 1,221,06   
9.B 3,5     2,951,36 2,81,95   
9.C 3,05     31,09 1,331,37   

TriedaPBIPohybové hryŠKD1PRCPNVPVCPEGPWXPRTPRIPDAPVOŠKD1ŠKD2RRC
1.A           1,24   
1.B           1,27   
1.C           1,64   
2.A           1,59   
2.B           1,53   
2.C           1,69   
3.A          1,32    
3.B          2,1    
3.C          1,89    
4.A          1,59    
4.B          1,05    
4.C          1,7    
5.A               
5.B               
5.C               
6.A               
6.B               
6.C               
7.A               
7.B               
7.C               
8.A               
8.B               
8.C               
9.A               
9.B               
9.C               

TriedaRGMRVKRKFRUJSLYSJLSOVSPRSEEŠKDSRLSPHTEHTHDTSV
1.A     1,29 1       
1.B     1,27 1       
1.C     2,71 1       
2.A     1,76 1       
2.B     1,68 1       
2.C     1,88 1       
3.A     1,63 1       
3.B     1,65 1       
3.C     2,21 1       
4.A     1,95 1       
4.B     1,27 1       
4.C     2,15 1       
5.A     2,21 1  1  1,211,16
5.B     2,59 1  1  1,091
5.C     1,68 1     11,06
6.A     2,48 1     1,191,19
6.B     2,35 1     1,21,05
6.C     2,68 1,14     1,091,14
7.A   2,67 3,11 1     1,391,07
7.B   2,25 2,1 1,1     11,05
7.C   2 2,26 1     1,261
8.A   2,67 3,06 1     1,471,18
8.B   1 3,25 1,15  1,07  1,551,25
8.C   2,33 3,33 1     1,51,19
9.A   1,25 1,65 1     11
9.B   2,8 3,45 1  1  1,151
9.C   2 2,89 1,05  1  1,111

TriedaTSV-bTEVTEV-bTATHFVUCVLAVoľnočasové aktivityVUMVKZVYVVzdelávacia oblasťZPVZEMZMR
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A      1,47        
3.B      1,8        
3.C      2        
4.A      1,68        
4.B      1,27        
4.C      1,9        
5.A          1,11    
5.B          1    
5.C          1,11    
6.A          1,14    
6.B          1,1    
6.C          1,32    
7.A          1,22    
7.B          1,15    
7.C          1    
8.A          1,41    
8.B          1,2    
8.C          1,17    
9.A          1    
9.B          1,1    
9.C          1    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A222201
1.B242402
1.C141400
2.A181801
2.B191900
2.C171701
3.A212102
3.B202000
3.C222203
4.A222200
4.B222200
4.C232303
5.A212102
5.B222200
5.C202001
6.A222201
6.B222202
6.C252413
7.A191901
7.B222112
7.C222203
8.A181801
8.B202000
8.C202002
9.A181801
9.B212101
9.C191900

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
7.B · Krúžok20 Mgr. Katarína Tatarková
Aqaaerobik 19 PaedDr. Martina Paličková
Cyklistický13 Mgr. Miroslav Palička, PhD.
Fenixáčik14 Mgr. Michaela Revajová
Futbal 11-1223 Marián Ďurša
Futbal 13-1624 Mgr. Dávid Farkašovský
Futbal 7-1024 Matúš Biroščák
Gymnastický25 Mgr. Stela Tomaščíková
Hravé precvičovanie11 Mgr. Jana Novotná
Komunikačné zručnosti16 Mgr. Alena Halčinová
Ľudové tance11 PaedDr. Jana Sámelová
Mixáčik14 Mgr. Magdaléna Pakosová
Na potulkách a redakcia19 Mgr. Klára Lenártová Kováčiková
Objavujeme12 Mgr. Ivana Slavkovská
Plávanie 116 Peter Milčák
Plávanie 216 Peter Milčák
Plávanie 312 Peter Milčák
Plávanie 416 Peter Milčák
Plávanie 515 Peter Milčák
Plavecký 16 PaedDr. Denisa Kristianová
Plavecký 26 PaedDr. Denisa Kristianová
Počítačový7 Mgr. Peter Windt
Počítačový 118 Mgr. Milada Pazerová
Relaxačno-regeneračné cvičenia 1.-4. roč.10 Mgr. Jana Andrassy
Relaxačno-regeneračné cvičenia 1.-4. roč.8 Mgr. Xénia Frančáková
Slovenčina hravo15 Mgr. Andrea Dluhošová
Spevácky11 Mgr. Lenka Grausová
Spoločenské hry28 Mgr. Miroslav Nováček
ŠKD125 Bc. Táňa Jakubišinová
ŠKD224 Mgr. Slávka Svitanová
ŠKD323 Gabriela Pravlíková
ŠKD422 Bc. Zuzana Šefčíková
ŠKD529 Mária Urbanová Šoltysová
ŠKD622 Vlasta Donová
Športovo-strelecký-poznávací5 Ján Mlynarčik
Športovo-strelecký-poznávací5 PaedDr. Milada Petková
T9 - MAT7 Mgr. Katarína Tatarková
T9 - MAT112 Ing. Mária Kováčová
T9 - SJL11 Mgr. Lucia Pekarčíková
Technický3 Ing. Peter Korchňák
Technický4 Ing. Peter Korchňák
Turistický5 Mgr. Renáta Kamenická
Turistický 120 Mgr. Milada Pazerová
Učíme sa s inernetom10 Mgr. Zuzana Snopková
Vševedko12 Marta Tišerová
Z každého rožka troška14 Mgr. Katarína Košíková
Z každého rožka trošku9 Mgr. Ľudmila Butvinová
Zábavná matematika11 RNDr. Gabriela Gerčáková
Zdravotníček5 PaedDr. Denisa Kristianová

Záver

Vypracoval: Mgr. Miroslav Nováček

V Spišskej Novej Vsi, 11. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria