Navigácia

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre žiakov

Návod na obsluhu pre MS Teams - pre učiteľov

Pomoc na diaľku

Partneri
OZNAM

Organizácia príchodu žiakov na vyučovanie

                        od 2.9.2021

Triedy - vchod Príchod
            Zadný vchod               
1.A, 1.C, 2.B, 2.C 7:30
3.B, 3.C 7:40
6.A, 6.B, 6.C 7:50
Hlavný vchod  
Ranný ŠKD  od 6:10
0.-tá hodina 7:10
5.A, 5.B, 5.C 7:30
0.A, 2.D 7:30
7.A, 7.B, 7.C 7:40
9.A, 9.B 7:50
Predný  vedľajší  
1.B, 2.A, 3.A 7:30
4.A, 4.B, 4.C 7:40
8.A, 8. B, 8.C 7:50

OZNAM ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA / LOGOPÉDA

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu a z nej vyplývajúce dištančné vzdelávanie Vám školský špeciálny pedagóg a školský logopéd ponúkajú špeciálnopedagogické/ logopedické poradenstvo a konzultácie.

Konzultačné hodiny :  pracovný deň v čase 13:00 – 16:00 hod.

Školský špeciálny pedagóg :

Mgr. Ľudmila Butvinová - 0904 210 373

Mgr. Ivana Lukáčová - 0949 137 514

Školský logopéd :

  Mgr. Marta Birošová - 0911 639 898  /streda, štvrtok /

     

              Povinné zverejňovanie

Pondelok 20. 9. 2021

Preberanie Ag samotestov

Od  pondelka 20. 9. 2021 sa uskutoční preberanie objednaných Ag samotestov. Po dohode s tr.  učiteľom si rodič vyzdvihne testy v škole a podpíše preberací protokol. Do budovy školy bude môcť vstúpiť s rúškom na tvári  maximálne 1 z rodičov každého žiaka, pričom rodičia do tried nevstupujú. Na základe Školského semaforu vydaného MŠVVaŠ SR dňa 09. 09. 2021 každý žiak, ktorého rodič prejavil záujem dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Rozdeľovanie samotestov sa uskutočnilo za prísnych hygienických opatrení. Každý rodič preberie za každé svoje  dieťa  5 ks samotestov, návod na použitie a ďalšie informácie  si môžete pozrieť aj tu:

Inštruktážne video.

Oznam o povinnosti rodiča informovať školu o vykonaní Ag samotestu

V zmysle usmernenia  ministerstva školstva  k preberaniu antigénových samotestov rodič škole potvrdzuje  použitie domácich AG samotestovZa použitie prebraných samotestov je zodpovedný rodič.

Vykonanie samotestov potvrdzuje rodič každý pondelok a štvrtok (odporúčame vykonať test v daný deň ráno) prostredníctvom EduPage (stránka školy/mobilná aplikácia) v časti Žiadosti/Vyhlásenia. ( podobne ako vyhlásenie o bezpríznakovosti)
 

  Postup

Ak po vykonaní samotestu bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma, rodič informuje školu a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

 Sprievodca pre samotestovanie na pritomnost COVID-19

Slávnostné otvorenie šk. roka 2021 -2022

Pravidlá fungovania škôl od 2.septembra 2021.

MŠVVaŠ SR predstavilo pred začiatkom školského roka pravidlá fungovania škôl v novom školskom roku. 

Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.

Aktuálna verzia je zverejnená na webovom sídle ministerstva: www.minedu.sk/skolsky-semafor.

Test nebude podmienkou na nástup do školy.

Žiakom základnej školy, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 Písomne vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Rozvrh hodín platný od 6.9.2021 je zverejný v EDUPAGE.

ŠJ bude v riadnej prevádzke.

ŠKD bude v prevádzke od 6:10 - 17:00 hod.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria