Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

Postup podávania prihlášok na SŠ:
 
Profesijná orientácia žiakov na SŠ - začína sa v mesiacoch apríl, máj so žiakmi 8. ročníkov - oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber školy. 
Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska v Michalovciach.
Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku roku monitoruje záujem žiakov na SŠ.
V mesiacoch január, február a apríl sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska v Michalovciach.
Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.
Prihlášky vypĺňa ZŠ. Zákonný zástupca a žiak podpisom potvrdia údaje na prihláške. Prihlášku potvrdenú lekárom vrátia výchovnému poradcovi školy.
Každý žiak si podáva 2 prihlášky na SŠ . V prípade záujmu žiaka o talentovky, vypíše sa mu aj tretia, prípadne štvrtá  prihláška (žiak môže mať 2 prihlášky s talentovým odborom, 2 s netalentovým odborom).
Vo februári( talentovky) a v apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posielajú prihlášky na príslušnú strednú školu.
Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné známky - 6., 7., 8. ročník a  polročné známky 9. ročníka.
Ak sa žiak zapájal do súťaží a olympiád je potrebné doniesť prehľad "Úspechy v súťažiach a olympiádach" /súpis za jednotlivé školské roky - výsledkové listiny /, diplomy, potvrdenia o návšteve športového klubu, ZUŠ ...
 
Zápisný lístok
 
• Každý žiak dostane v mesiaci marec - apríl jeden "zápisný lístok na SŠ", ktorý na podpis preberie od výchovnej poradkyne zákonný zástupca žiaka osobne.
• Keď bude žiak prijatý na strednú školu, bude vyzvaný k tomu, aby sa dostavil v určitý deň na zápis, kde bude vykonaný zápis o prijatí.
• V prípade rozhodnutia o zmene strednej školy, musí ísť zákonný zástupca osobne odhlásiť svoje dieťa z danej školy a preniesť zápisný lístok na druhú školu, na ktorú bolo jeho dieťa prijaté.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria