Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky
 
1. Termíny na odovzdanie podkladov k prijímacím skúškam na odbory s talentovou skúškou
 
Riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
Súčasne zašle SŠ tieto kritériá v elektronickej podobe do príslušného ŠVS, kde sa tieto kritériá zverejnia aj na web stránkach ŠVS ( za celé Slovensko).
     do 1.2.2019
Zákonný zástupca žiaka odovzdá podklady na vyplnenie prihlášky na školy s talentovými skúškami
     do 31.12.2018
Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na školy s talentovou skúškou
     do 20.2.2019 - POZOR JARNÉ PRÁZDNINY, takže do 15. 2. 2019

ZŠ odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
     do 28.2.2019

Talentové skúšky : 25. marec – 12. apríl 2019

 
2. Termíny na odovzdanie podkladov k prijímacím skúškam na  SŠ ( netalentové )
 
Riaditelia SŠ zverejnia kritériá na netalentové odbory
     do 31. 3. 2019
 
Zákonný zástupca žiaka  odovzdá podklady na vyplnenie prihlášky  do 31.12.2018.
Podklady na doplnenie prihlášky odovzdá najneskôr 10. 3. 2019.
 
Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na stredné školy
     do 10. 4. 2019
 
ZŠ zašle prihlášky na SŠ
     do ŠVS - do 11.4.2019
     na SŠ - do 20.4.2019
 
1.   kolo prijímacích skúšok: 13. máj  a 16. máj 2019
 • Pozvánka na prijímacie skúšky má prísť najneskôr päť dní pred termínom ich konania.
 • Riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov do troch pracovných dní odo dňa termínu prijímacej skúšky.
 • Zoznam obsahuje poradie uchádzačov zoradených podľa celkového počtu získaných bodov a informáciu, či vykonali skúšku úspešne alebo neúspešne.
 • Žiakovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Každý žiak prijatý na SŠ dostane zápisný lístok, ktorý vydá príslušná základná škola.
 • Zápisný lístok dostane od ZŠ žiak iba jeden, ktorý je prenosný. Zápisný lístok musí žiak odovzdať strednej škole, na ktorú bol prijatý, v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí. Ak žiak neodovzdá zápisný lístok v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí je neplatné. Ak je žiak úspešný aj na inej SŠ a uprednostní štúdium na nej, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho na druhej strednej škole, na ktorú sa zapíše.
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia na adresu, ktorá je uvedená v rozhodnutí.
 • Ak žiak nebol prijatý ani na jednu zo SŠ, môže si podať prihlášku na jednu zo stredných škôl, kde sa bude konať druhé kolo prijímacích skúšok.
     SŠ zverejnia konanie druhého kola prijímacích skúšok do 6.6.2019
 
 2. kolo prijímacích skúšok - 18. 6. 2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria