Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky
 

Proces zberu a odosielania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2023/2024

a) Zákonný zástupca (ZZ) má povinnosť doručiť do 20.3.2024 do základnej školy najviac štyri
vyplnené prihlášky na štúdium na strednej škole, z toho


        - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania a
        - najviac dve prihlášky pre odbory, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a
nadania.


b) Forma podania prihlášky je možná:
        - elektronická (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), bez podpisu zákonného zástupcu alebo
        - listinná (papierová) v tlačenej forme na tlačive č. 056 MŠVVaŠ SR
        (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4119) alebo na tlačive č. 062 MŠVVaŠ SR
        (https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4462), s podpisom zákonného zástupcu.


c) Na jeden konkrétny študijný alebo učebný odbor strednej školy je možné podať iba jednu prihlášku,
a to buď v elektronickej alebo v listinnej forme.


d) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre účel schopnosti študovať zvolený študijný alebo učebný
odbor sa prikladá na prílohe č. 2 rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 26. januára
2021 (príloha č.2: https://www.minedu.sk/data/att/18513.pdf) len pre:


         - študijné odbory alebo učebné odbory uvedené v prílohe č. 1 rozhodnutia ministra školstva, vedy,
výskumu a športu z 26. januára 2021 (príloha č.1: https://www.minedu.sk/data/att/18512.pdf),
         - študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na
základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné
lekárstvo),


        - žiaka so zdravotným znevýhodnením.


Výchovný poradca poskytne žiakom vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje
žiakov, aby toto potvrdenie od lekára získali najneskôr do 1. februára 2024.


e) K vyplnenej prihláške je možné priložiť kópiu vysvedčenia v prípade, ak bol žiak z niektorého
vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne.


f) Prihlášku na strednú športovú školu je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia
hodnotenia žiaka za 1. polrok šk. roka 2023/2024, nakoľko športovým školám bude umožnené konať
skúšky na overenie špeciálneho nadania pre zimné športy aj v skoršom ako májovom termíne, avšak
iba v prípade zlepšenia epidemiologickej situácie a usmernenia ministerstva ohľadom konkrétneho
termínu konania skúšok.


Zákonný zástupca žiaka do 20.3.2024 doručí riaditeľovi SŠ najviac 4 prihlášky na strednú
školu aj s prílohami.


Výchovný poradca do 20.3.2024 kontroluje, či zákonný zástupca žiaka


a) doručil na základnú školu najviac štyri prihlášky - najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa
vyžaduje overenie špeciálnych schopností a nadania a najviac dve prihlášky pre odbory, v ktorých sa
overenie špeciálnych schopností a nadania nevyžaduje,


b) vyplnil kontakty na zákonných zástupcov a termín prijímacej skúšky, na ktorý sa žiak hlási. V
prípade, že si žiak podáva iba jednu prihlášku, nemusí automaticky vyplniť prvý termín - môže
vyplniť iba druhý termín. Ak zákonný zástupca žiaka niektorú informáciu nevyplnil, výchovný
poradca včas kontaktuje zákonných zástupcov žiaka, informáciu vyžiada a doplní do prihlášky,


c) priložil k prihláške originál, kópiu alebo scan potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka podľa bodu
1 písm. d) tohto usmernenia,


d) opraví údaje v prihláške žiaka, ktorá už bola doručená na školu a zákonný zástupca žiaka dodatočne
kontaktoval výchovného poradcu a požiadal ho o opravu údajov v prihláške, ktorú zákonný zástupca
na základnú školu už doručil.


Riaditeľ základnej školy do 20. marca 2024


a) podpíše prihlášky žiakov na strednú školu (v školských informačných systémoch prihlášku podpíše
pri prihlásení riaditeľa školy do školského informačného systému a „odklikne“ ich akceptovanie),


b) odošle podpísané prihlášky; prihlášky môže odoslať


       - elektronicky, ak stredná škola zadala do svojho školského informačného systému svoje učebné
a/alebo študijné odbory alebo


       - poštou, ak stredná škola nezadala do svojho školského informačného systému svoje učebné a/alebo
študijné odbory alebo ak zákonný zástupca žiaka doručil základnej škole prihlášku v tlačenej forme.
Prihlášky poštou odošle tak, aby boli riaditeľovi strednej školy doručené najneskôr 20.marca 2023.


Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú:


       - elektronicky overené riaditeľom školy cez školský informačný systém alebo


       - v listinnej podobe podpísané riaditeľom školy.


Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo
všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy,


a) zabezpečí, aby stredná škola vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky
alebo body v rámci prijímacieho konania,


b) zabezpečí, aby stredná škola žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo
polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z
najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo, aby vytvorila systém
prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto
podmienky zverejnila.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria