Navigácia

 

Nariadenia o ochrane osobných údajov fyzických osôb

 

          V zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade zasielania žiadostí o prijatie do pracovného pomeru Vás žiadame o vyplnenie a zaslanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade mailovej komunikácie Vás žiadame o doloženie skenu tohto súhlasu. Pri nedoložení súhlasu bude Vaša žiadosť so všetkými dokumentami obsahujúcimi osobné údaje skartovaná; v mailovej komunikácii ihneď vymazaná, aby sa zabránilo neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi.

Súhlas k pracovnej žiadosti   -word

Súhlas k pracovnej žiadosti   -pdf

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria