Navigácia

 

Školský klub detí

 

Z činnosti ŠKD

 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

V našom klube ponúkame deťom zmysluplnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na regeneráciu psychických a fyzických síl v aktívnom oddychu.  V bezpečnom prostredí ponúkame deťom rozmanitý program a voľnočasové aktivity rozvíjajúce a podporujúce talent, osobnosť, kreativitu, činnosti podporujúce tímovú prácu, nápaditosť a samostatnosť detí. Výchovno-vzdelávací proces je realizovaný podľa výchovného programu.

 

Režim dňa v ŠKD

 

 

Deň

 

6,10 – 7,40 hod.

11.30 – 15,00 hod.

15,00 – 16,00 hod.

 

16,00 – 17,00 hod.

Rekreačná činnosť

 

 

Pondelok

 

 

 

 

Ranné schádzanie

sa detí

v herni

 

 

Hry a voľné činnosti

 

 

 

 

 

Príprava

na obed

 

 

Obed

 

 

Odpočinková

činnosť

TOV

spoločensko- vedná

 

 

 

 

Vzdelávacia

oblasť

 

 

Príprava

na vyučovanie

 

 

Didaktické

hry

 

 

 

 

 

 

Hry a voľné činnosti detí

v herni

 

Utorok

 

TOV

esteticko-výchovná

 

 

Streda

 

TOV

prírodovedno-environmentálna

 

 

Štvrtok

 

TOV

pracovno-technická

 

 

Piatok

 

TOV

telovýchovná, zdravotná, športová

 

 

Poplatky za pobyt v ŠKD

  • Podľa Všeobecného záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves je výška poplatku 4 eurá mesačne.
  • Poplatok sa uhrádza na polrok dopredu.
  • Rodičom v hmotnej núdzi pri dodržaní zákonom stanovených postupov bude poplatok za pobyt v ŠKD odpustený.

Vyberanie detí z ŠKD

  • Dieťa môže byť, ak to nie je v žiadosti uvedené, z ŠKD uvoľnené len na základe písomného oznámenia rodičov na príslušnom tlačive „Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD“. Oznamy formou telefónu, mobilu nebudú akceptované. Bez písomnej správy nebude dieťa z ŠKD uvoľnené.
  • Dieťa z ŠKD vyberať v čase do 13,30 hod.

                                                 o 14,50 hod. do 15,00 hod.

                                                 a nepretržite medzi 15,45 hod. do 17,00 hod.

  • Z hygienických dôvodov prosíme rodičov,  aby nevstupovali do tried a herne a čakali deti pred dverami.

 

Tlačivá na stiahnutie:

Žiadosť o prijatie do ŠKD

Žiadosť o odhlásenie z ŠKD

Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria