Navigácia

 

AJ NAŠA ŠKOLA JE ZELENÁ...

 

V školskom roku 2018/2019 naša škola pokračuje v programe ZELENÁ ŠKOLA.

Zelená škola je environmentálny vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

O problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Na ceste k zmene

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať samého seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Zelená škola funguje na jedinečnej metodike 7 krokov:

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,

2. Environmentálny audit školy,

3. Akčný plán,

4. Monitoring a hodnotenie,

5. Pro-environmentálna výučba

6. Informovanie a spolupráca,

7. Eko-kódex školy.

Ocenenie práce

Pri oceňovaní škôl sa zohľadňuje miera zapojenia žiakov, rozvoj ich samostatnosti, realizácia kvalitných environmentálnych aktivít a úspešnosť realizácie 7 krokov. Každá škola je jedinečná a každá sa hodnotí individuálne. Vyjadrením ocenenia je certifikát Zelená škola a vlajka siete Eco-schools.
 

Predpokladom pre získanie titulu „Zelená škola“ je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhla a realizovala, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Zelená škola je praktická

„Walk your talk“ - prenesene: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú.

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a pod. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.

Žiaci sa učia k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike. 

Organizácia programu

Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Aktivity programu sú financované vďaka viacerým projektom. Hlavným je projekt na rozvoj programu Zelená škola, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Národným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Medzinárodným garantom certifikácie a organizátorom programu je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education. 

História programu

Program Eco-Schools vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta.

Program je odpoveďou na Summit Zeme 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni.

V roku 2003 uznal Program OSN pre životné prostredie (UNEP - United Nations Environment Programme) Eco-Schools ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Do programu sa každý rok zapája čoraz viac škôl zo všetkých kontinentov. V súčasnosti je to viac ako 31 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.


Viac tu: http://www.zelenaskola.sk/

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria