Navigácia

 

Školské dokumenty

 

Školský poriadok:

 

Smernice:

Smernica č.8-2011 o používaní mobilného telefónu

 

Školský vzdelávací program:

Inovovaný školský vzdelávací program: Vzdelanie a výchova pre kvalitný život.

 

 

Kolektívna zmluva pedag. zamest.

 

 

Zmena kolektívnej zmluvy

1. Článok 4 Predĺženie platnosti a účinnosti záväzkov z kolektívnej zmluvy  na rok 2013

Zmluvné strany sa po dohode zaviazali podľa článku 4 prvej časti (Úvodné ustanovenia) kolektívnej zmluvy (Zmena kolektívnej zmluvy), uzatvorenej 1. februára 2012predĺžiť jej platnosť do 31. decembra 2014 a doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna ustanovenia, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi, v doplnku zapracu jú zmeny vyplývajúce z novely Zákonníka práce. Po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia po dobu jej platnosti.

Doplnok_c3.pdf

Doplnok_c4.pdf

Doplnok_c5.pdf

Doplnok_c.6.pdf

 

Tlačivá na stiahnutie

 

Žiadosť o prijatie do ZŠ - stiahnuť tu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD - stiahnuť tu

Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z ŠKD - stiahnuť tu

Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD - stiahnuť tu

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria