Navigácia

 • Výberové konanie - oznam

  Oznámenie o výberovom konaní

   

  na obsadenie pracovnej pozície pedagogický asistent, sociálny pedagóg a školský psychológ v Základnej škole, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

   

  Dátum nástupu: 01.09.2020

  Predpokladaný dátum ukončenia projektu: 31.08.2022

   

  Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle § 9 zákona č. 138/2019 Z.z.

   

  - kvalifikačné predpoklady

  - bezúhonnosť

  -  zdravotná spôsobilosť

  - ovládanie štátneho jazyka

   

   

  Uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len vyhláška), ktoré sú uvedené:

   

  - pre pedagogického asistenta v prílohe č. 6 vyhlášky

  - pre sociálneho pedagóga v prílohe č. 15 vyhlášky

  - pre školského psychológa v prílohe č. 10 vyhlášky

   

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

  1.         žiadosť o obsadenie pracovnej pozície

  2.         profesijný životopis Europass

  3.         overené kópie dokladov o vzdelaní

  4.         súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania

   

   

  Na výberové konanie budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického a odborného zamestnanca.

   

  Záujemcovia o uvedené pracovné pozície môžu zaslať požadované doklady v termíne do 24.08.2020 (termín doručenia) na adresu:

  Základná škola, Z. Nejedlého 2, 052 01  Spišská Nová Ves

   

  V Spišskej Novej Vsi, 11.08.2020

   

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Pre zobrazenie celého článku klikni TU

  Dokument - Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

 • Oznam pre rodičov žiakov 0.-5. ročníka

  rozmiestnenie skupín a časový harmonogram

  Pre rodičov, ktorí prihlásili svoje dieťa na vyučovanie v škole od 1.6.2020

  príloha 1 - vyhlásenie

  príloha 2 - rozmiestnenie skupín a časový harmonogram

  príloha 3 - čas odchodu z ŠKD

   

  Rodič:

  1. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy 1.6.2020, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1). Musí ho osobne (rodič alebo žiak) odovzdať pri vstupe do budovy školy poverenému zamestnancovi.  Všetky údaje musia byť vyplnené.

  2. Zodpovedá  za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

  3. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, vrecúško na uloženie rúška.

  4. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020 (príloha 2).

  5. Ak je žiak prihlásený do ŠKD musí pri nástupe do školy odovzdať písomné prehlásenie o čase odchodu žiaka z ŠKD s platnosťou na celý týždeň (príloha 3). Škola sa bude otvárať  pre odchod žiakov z ŠKD len v časoch uvedených v prílohe. Bez uvedeného písomného prehlásenia žiak nemôže byť zaradený do ŠKD.

  6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

  V zmysle opatrení ÚVZ SR a pokynov RÚVZ na nepovoľuje vstupovať a pohybovať sa v priestoroch školy rodičom.

 • Dôležité upozornenie

  18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení prijatých pre epidémiu ochorenia COVID – 19. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo oficiálne dokumenty k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania materských a základných škôl do konca školského roka 2019/2020.

  V časti základných škôl mesto pripravuje k 1. 6. 2020:

  1. otvorenie – 5. ročníka základných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
  2. otvorenie školských klubov detí,
  3. otvorenie ŠJ

  V tejto súvislosti riaditelia základných škôl v termíne do 22. 5. 2020 vykonajú prieskum prostredníctvom triednych učiteľov medzi rodičmi žiakov 1. – 5. ročníka na zistenie záujmu rodičov o:

  1. nástup dieťaťa do školy,
  2. využitie školského klubu detí,
  3. stravovanie v školskej jedálni.

  V uvedenom termíne riaditelia škôl vykonajú analýzu personálneho zabezpečenia vyučovania a aktivít v školskom klube detí a tiež analýzu personálneho zabezpečenia prevádzkových činností s ohľadom na rizikové skupiny zamestnancov (tehotné ženy, osoby nad 60 rokov veku, osoby s chronickými chorobami a s oslabenou imunitou).

  Na základe zistených údajov a možnej kapacity mesto rozhodne o otvorení alebo neotvorení  danej  základnej školy. V prípade jej otvorenia v spolupráci s riaditeľom zabezpečí materiálno-technické, hygienické požiadavky a povolenie na prevádzku základnej školy k určenému termínu.

  O otvorení základných škôl budeme rodičov včas informovať prostredníctvom webovej stránky mesta i škôl.

  Rodičia majú možnosť sa dobrovoľne rozhodnúť, či ich dieťa do školy nastúpi alebo nie.

  Neodporúčame nástup do školy deťom trpiacim imunitnými ochoreniami, chronickými respiračnými ochoreniami, príp. inými ochoreniami oslabujúcimi imunitu dieťaťa.

  Rodič pri 1. nástupe dieťaťa do školy odovzdá formulár „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave“. Formulár bude dostupný na stránke príslušnej základnej školy alebo tu: https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol. Rodič tento formulár predloží vždy, pokiaľ dieťa preruší dochádzku do školy na viac ako 3 dni. 

  Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami a pokynmi Úradu verejného zdravotníctva SR. Sprevádzajúce osoby nebudú mať možnosť pohybu v priestoroch školy.

  Riaditeľ základnej školy určí čas príchodu do školy tak, aby žiaci jednotlivých tried nastupovali do školy postupne, minimálne v 10 minútových intervaloch. Je potrebné minimalizovať zhromažďovanie osôb pred školou. Časový rozpis každej školy i doba prevádzky budú zverejnené na webovej stránke mesta i školy.

  Žiaci budú každé ráno prechádzať tzv. ranným zdravotným filtrom a absolvujú ranné meranie teploty. Preto upozorňujeme rodičov, aby deti pri akomkoľvek prejave ochorenia ponechali v domácom prostredí.

  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 • Aktualizované usmernenie na hodnotenie žiakov

  Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.

                                                     Usmernenie otvoríte TU

                         Hodnotenie žiakov za II.polrok ZŠ, Z.Nejedlého 2, SNV • UČÍME SA Z DOMU v Sovičkovej online škole

           Žiaci v 2.A nezaháľajú a vzorne pracujú v online škole, kde využívajú video chat, množstvo internetových programov a taktiež plnia hravé úlohy. Radi sa s Vami podelia o ich nádherné práce, ktoré nájdete vo fotoalbume.

 • Učíme z domu pridajte sa k nám

 • Učíme sa z domu

 • Pixle mixle na snehu

 • Medzinárodný deň materinskej reči

  „Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa,“ odznelo v rozhlasovej relácii žiakov 6.A triedy, ktorá otvorila tematický deň realizovaný dňa 21.2.2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa materinskej reči, ktorý bol vyhlásený nadáciou UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000.

  Žiaci 2. stupňa pod vedením učiteľov slovenského jazyka a svojich triednych učiteľov si prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli, že slovenský jazyk je naše kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať.

  Z ľúbozvučných slov nášho jazyka vytvorili plagáty. Podľa návodu TristanaTzaru vytvorili dadaistickú báseň. Tajomstvo spočívalo v rozstrihaní novinového článku na slová, ktoré uložili do klobúka. Náhodným výberom a ukladaním týchto slov potom  vznikli verše, z veršov strofy a zo strof básne.

  Prosím si chlebík s nátierkou či pomazánkou, lízatko či lízanku, salám či salámu? Rozhodnúť, ktoré slovo je spisovné, je niekedy veľmi ťažké. No aj táto úloha bola vyriešená.

  Rozcvička jazyka a hlasového ústrojenstva prebehla pomocou jazykolamov, čím sa žiaci pripravili na dramatizáciu rozprávky, balady aj príbehu zo života mladých.

  Krátka prednáška o vývine slovenského jazyka a vylúštenie tajničky otvorili poslednú tému – archaizmy. Ich význam bol prezradený bez slov – pantomímou a potom už nič nebránilo vzniku pekných príbehov sťa z 19. storočia.

  Náš materinský jazyk je naozaj ľúbozvučný a krásny. Buďme hrdí, že ho máme.

 • Karneval na ľade

  Tradičná udalosť, ktorú organizuje CVČ Adam a mesto Spišská Nová Ves, zabáva deti v čase fašiangov na zimnom štadióne. Ako každý rok, ani my sme neváhali a nedali sme sa zahanbiť. V nápaditých maskách sa predviedlo a zabavilo na ľadovej ploche 34 detí našej školy, čím sme získali putovný pohár CVČ za školu s najväčším počtom súťažiacich. Za nápaditosť a vlastnoručne vyrobenú masku bolo ešte spomedzi všetkých ocenených 7 našich detí. Ani ostatné deti neobišli naprázdno a tešili sladkej odmene. Po zábave, hre a korčuľovaní sme domov odchádzali s úsmevom na tvári a o rok si to určite zopakujeme znova.

  Vych. Jakubišinová a Svitanová

 • Hviezdoslavov Kubín

  24. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni. Opäť sa na ňom stretli najlepší interpreti v oblasti umeleckého prednesu.

   V prednese poézie sa umiestnili:

  1. miesto – Simon Varga 2. C

  2. miesto – Simona Antoniová  4. B

  3. miesto – Martin Podhorány  4. C a Slavomír Sirko 2. A

  V prednese prózy sa umiestnili:

  1. miesto – Tamara Brejčáková  4. B

  2. miesto – Aneta Tomašková  3. A

  3. miesto – Daniel Varga 2. C

  Všetkým blahoželáme!

 • KARNEVAL NA 1. STUPNI

  K zvykom spojeným s prelomom zimy a jari, ktoré patria k najveselšími počas roka,  patria práve FAŠIANGY.  Od pradávna sa  oslavovali hravosťou, sprevádzali  ich zábavy i fašiangové sprievody masiek. Hravosť, radosť,  smiech a zábava boli mottom aj na našom školskom karnevale. Po predstavení masiek sme si dobre zatancovali a vyšantili sa . Prekvapením bola tombola, ktorá nás nechávala v očakávaní do poslednej ceny. K typickému pečivu tohto obdobia patria  smažené šišky - pampúšiky a fánky, ktoré sme si aj my vychutnali po ukončení zábavy. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa o túto zábavu pre nás postarali, ako aj rodičom za ich krásne ceny do tomboly a karnevalové masky.

  Bola to super zábava!

 • Pexesáčik

  Táto hra  sa v ŠKD stala už pravidelnou. Deti ju hrajú na interaktívnej tabuli  od prvého až po štvrtý ročník.  Majú tak možnosť zistiť a porovnať svoje schopnosti  a zručnosti  v tejto aktivite. Najúspešnejšou hráčkou v tomto školskom roku sa stala Valika Václavíková z tretieho oddelenia.

 • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ENVIRO-NÁSTENKU

  V období od 1. – 29. 1. 2020 mali všetci žiaci druhého stupňa možnosť sa zapojiť do súťaže o najkrajšiu „enviro“-nástenku. Súťaž sa konala v rámci projektu Zelenej školy, do ktorého je naša škola opäť zapojená.

  Žiaci mali pri tvorbe výslednej nástenky voľnú ruku, mohli tak využiť všetku svoju fantáziu, ktorá sa v nich skrýva. Avšak, zaslúženú odmenu mohli získať len 3 triedy:

  - 1. miesto: 5.C trieda,

  - 2. miesto: 6.A trieda,

  - 3. miesto: 5.B trieda.

   

  Koordinátor: Mgr. Klaudia Šefčíková

 • BINGO V ŠKD

  Piatkové popoludnie sme si v školskom klube spríjemnili zábavnou spoločenskou hrou „Bingo“, v ktorej si deti preverili svoju pozornosť a šťastie v hre. Prvých šťastlivcov sme odmenili pamätnými ceruzkami.

 • DARUJ KNIHU

 • Snehuliakovo

  Nastal čas snehových radovánok. Hoci tento rok nám zima nedopriala veľa snehu, aj tak sme si ho s deťmi v školskom klube užili, ako len mohli.

  Bola aj guľovačka, aj sánkovačka a rôzne malé stavby a hry na snehu, no a na tých veľkých  snehuliakov si počkáme asi až na budúci rok :), ale aspoň sme si ich krásne s deťmi namaľovali :).

  Odmenou pre deti bola radosť , smiech a utužené priateľstvá.

   

  Zodpovedná: I. Šimová

 • Vybíjaná

  Deň vysvedčenia sme zakončili zábavným športovým popoludním  v školskom klube, v ktorom nechýbala naša známa športová aktivita, a to vybíjaná medzi jednotlivými oddeleniami, pri ktorej si mohli deti zdokonaliť herné návyky a potrebné zručnosti v kontakte s loptou. 

  Kvôli našim prváčikom sme zvolili dve varianty vybíjanej, a to štandardnú vybíjanú pre tretiakov a zábavnejšiu - hru "Na húsky" pre prvákov, ktorú si s radosťou zahrali potom aj tretiaci. Samozrejme nechýbali ani pohybové hry podľa výberu detí.

  Športové popoludnie splnilo svoj športový účel, zároveň vznikli nové priateľstvá a staré sa utužili. A keďže sme sa riadili heslom, resp. známym výrokom "v zdravom tele zdravý duch" , tak odmenou pre deti bola radosť z pohybu a medaila za šikovnosť.

   

  Zodpovedná: I. Šimová a M. Urbanová

 • Záchranný čln

  Dokážu sa deti v skupine dohodnúť dostatočne rýchlo na to, aby ich skupina prežila?  Aktivitu názvom „Záchranný čln“ si zahrali deti v školskom klube. V nej ukázali svoje prosociálne správanie -  tímovú spoluprácu, rozhodovanie, jednotu a komunikáciu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria