Navigácia

 • Online vyučovanie v škole

  S účinnosťou od 11. januára 2021 sa  prešlo na dištančné vyučovanie v školách aj pre žiakov 1.stupňa.Na našej škole sme zabezpečili pre  deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, celodenný ŠKD  v čase od 6:30 do 16:30 hod. s možnosťou online vzdelávania a pripájania sa na vyučovacie hodiny v škole vďaka technike ktorou disponujeme a za  pomoci vychovávateliek ŠKD. Organizáciu vyučovania a rozvrh hodín v jednotlivých triedach koordinuje triedny učiteľ.

  Sme radi, že aspoň takouto formou sme mohli pomôcť našim žiakom a rodičom v ich neľahkej situácii. Prajeme skorý návrat do škôl všetkým našim žiakom a pedagógom.

 • Strom želaní

  Pred odchodom na vianočné prázdniny si aj tento rok deti v ŠKD povešali na stromček svoje vrúcne želania. Budeme všetci veriť, že sa im splnia aspoň niektoré.

 • Show, what you know

  V priebehu troch  novembrových týždňov sa mohli žiaci tretích a štvrtých ročníkov zapojiť do online súťaže v anglickom jazyku.  Súťažiaci preukázali vedomosti v osvojení slovnej zásoby a gramatiky, schopnosť porozumieť hovorenému slovu  a samostatne hovoriť. Podmienkou na zaradenie do vyhodnotenia bolo absolvovať všetky tri kolá súťaže. Dohromady sa do súťaže zapojilo 48 žiakov, niektorí však boli diskvalifikovaní z dôvodu vynechania niektorého kola. Ponúkame prehľad umiestnených a videá z tretieho kola:

  3. ročník

  1. Saška Berthótyová 3.C

  2. Lenka Kertésová 3.B

  3. Tánička Bolfová 3.B

  4. ročník

  1. Anetka Tomašková 4.A

  2. Danielka Urichová 4.A

  3. Teo Bukovinský, Nina Zahurancová 4.A

  Všetci účastníci, ktorí absolvovali všetky tri kolá, budú odmenení diplomom a malou odmenou. Blahoželáme!

 • KRÁSNY PIATOČEK - MIKULÁŠSKE PRIVÍTANIE

  Dnes 4.12.2020 sme opäť tradične ako po iné roky, našich žiakov privítali, raňajšou
  cukríkovou nádielkou, servírovanou pri každom zo vstupov do školy, známou štedrou
  trojicou, prípadne aspoň  jedným z nich – MIKULÁŠOM, ANJELOM a ČERTOM.
  Aj keď s rúškami na tvárach v očiach sa blyšťala, radosť, prekvapenie a trošku strach
  (no predsa z čerta – ak by vám to nenapadlo), pevne veríme, že sme našim milým žiakom
  urobili radosť a pekný deň.
  DOVIDENIA

   

 • Príslovia a porekadlá v ŠKD

  Na múdrych ľuďoch stojí svet a múdrosť našich predkov tvorí studnicu životných skúseností.

  Koncom novembra sme v školskom klube nahliadli do slovenčiny, konkrétne do oblasti ľudovej slovesnosti.

  Prostredníctvom vedomostných aktivít sa deti zoznámili s rôznymi prísloviami a porekadlami.  Hravou formou sme si vysvetlili ich pôvod, význam a aké ponaučenia z nich môžeme čerpať v reálnom živote.

  Aj keď sú v dnešnej dobe príslovia a porekadlá už viac-menej raritou, vskutočnosti tieto ľudové múdrosti platia stále. A práve preto boli pre deti zaujímavé a veríme, že aj do ich života prínosné.

 • Hľadači pokladov prírody

  V túto čarokrásnu jeseň  sme si s deťmi v ŠKD užili veľa zábavy. Využili sme čo najviac možností, ktoré nám ponúka. Nakoniec  sme sa s ňou rozlúčili aktivitou, v ktorej sme sa zahrali na pirátov. A čo hľadajú piráti? No predsa poklad. My sme nehľadali ozajstný poklad, ale poklad, ktorý nám naša krásna jeseň prináša. Zopakovali sme si čo patrí do živej či neživej prírody. Hľadali sme plody, ktoré nám ponúka. Využili sme techniky, ktoré sme počas celej jesene v ŠKD používali. Podstatou tejto aktivity bola naša spolupráca. Malí piráti zistili, že spoločne  zvládnu všetky prekážky. Kľúč k pokladu vylúštili a odmenou im bola drobná sladkosť.

 • DOPRAVÁČIK V ŠKD

  Aj keď nám koronakríza v tomto čase  nedovoľuje vykonať akciu v ŠKD so všetkými oddeleniami spolu, nevzdávame to, a aktivity takýchto akcií robíme s deťmi                v jednotlivých oddeleniach samostatne. Jedna z mnohých týchto aktivít sa niesla pod názvom „Dopraváčik“. Robili si ju deti v každom oddelení so svojou pani vychovávateľkou. Zábavnou formou si v nej overili svoje vedomosti a zručnosti z dopravnej výchovy.

 • Svetový deň prevencie týrania detí 19.11.

  Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS ( The
  World Women Summit) v Ženeve v roku 2000 a je ním práve dnešný deň - 19. november.
  Dnešný deň má všetkým pripomenúť, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred
  rôznymi formami násilia. Deti sú bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ, mnohé existujú v
  podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a
  zneužívania.
  Sú porušované všetky ich základné ľudské práva, a preto akékoľvek násilie páchané na
  deťoch je neospravedlniteľné. Dieťa môže byť najčastejšie týrané fyzicky, psychicky,
  sexuálne, hrubým zanedbávaním a šikanovaním.
  Pred týmto všetkým by deti mali byť chránené, no často to tak nie je. Na Slovensku sa
  ročne stáva obeťou domáceho násilia až 600 detí. Hoci Slovensko podpísalo Dohovor o
  právach dieťa, Chartu práv dieťaťa a Konvenciu o právach dieťaťa, ešte stále u nás chýba
  celoplošná koncepcia prevencie a pomoci.
  Aj keď sa môže zdať, že ochrana detí je záležitosťou iba dospelých, žiaci aj vy musíte
  poznať svoje práva, vedieť rozlíšiť týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc.
  Jednorazový trest od rodiča za niečo čo sme vyparatili, nie je týranie.
  Týranie je akékoľvek nenáhodné, vedomé i nevedomé konanie rodiča alebo inej osoby
  voči dieťaťu, ktoré je neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i
  spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí i jeho smrť.
  Kde hľadať pomoc, keď máte problém s týraním alebo podozrenie z týrania svojho
  kamaráta? Mnoho času trávite v škole so svojimi učiteľmi. Môžete sa zveriť im, výchovnému
  poradcovi – pani učiteľke, školskej špeciálnej pedagogičke, pánovi riaditeľovi, alebo
  napísať odkaz do schránky dôvery umiestnenej na panely vedľa dverí do zborovne, či list
  sociálnej pracovníčke na obecnom úrade.
  Títo ľudia v oprávnených dôvodoch podajú podnet na prešetrenie na oddelenie
  sociálno-právnej ochrany detí na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa potvrdí prípad
  týrania dieťaťa, sociálni kurátori podajú podnet na súd a súd môže uložiť zákonným
  zástupcom dieťaťa výchovné opatrenia: napomenutie, dohľad alebo obmedzenie práv
  zákonného zástupcu.
  Môžete sa poradiť aj s pracovníkmi detskej linky záchrany alebo linky detskej istoty
  UNICEF. Telefónne čísla sú uvedené na nástenke pri schránke dôvery. Upozorňujem však
  hlavne žiakov druhého stupňa, že tieto čísla sú určené len na vyhľadanie pomoci a nie na
  telefonovanie pre zábavu z frajeriny.
  Hlúpymi rečami zbytočne držíte linku a dieťa čo naozaj potrebuje pomoc sa potom
  nemôže dovolať. Zamyslite sa, ako takýmto spôsobom aj vy sami ubližujete iným deťom.

  Svetový deň prevencie týrania detí zviditeľňuje v súčasnosti už viac ako 900 organizácií
  zo 128 krajín sveta. Nezisková organizácia Centrum Slniečko je hlavným koordinátorom
  aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na
  dodržiavanie detských práv.
  Prajem vám krásny deň plný úsmevu, radosti a porozumenia
  Mgr. K. Lenártová Kováčiková

  Svetový deň prevencie týrania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS ( The
  World Women Summit) v Ženeve v roku 2000 a je ním práve dnešný deň - 19. november.
  Dnešný deň má všetkým pripomenúť, že aj deti majú svoje práva na ochranu pred
  rôznymi formami násilia. Deti sú bezbranné a potrebujú veľa lásky. No žiaľ, mnohé existujú v
  podmienkach ľahostajnosti, nezáujmu, domáceho násilia, psychického a fyzického týrania a
  zneužívania.
  Sú porušované všetky ich základné ľudské práva, a preto akékoľvek násilie páchané na
  deťoch je neospravedlniteľné. Dieťa môže byť najčastejšie týrané fyzicky, psychicky,
  sexuálne, hrubým zanedbávaním a šikanovaním.
  Pred týmto všetkým by deti mali byť chránené, no často to tak nie je. Na Slovensku sa
  ročne stáva obeťou domáceho násilia až 600 detí. Hoci Slovensko podpísalo Dohovor o
  právach dieťa, Chartu práv dieťaťa a Konvenciu o právach dieťaťa, ešte stále u nás chýba
  celoplošná koncepcia prevencie a pomoci.
  Aj keď sa môže zdať, že ochrana detí je záležitosťou iba dospelých, žiaci aj vy musíte
  poznať svoje práva, vedieť rozlíšiť týranie a v prípade potreby požiadať o pomoc.
  Jednorazový trest od rodiča za niečo čo sme vyparatili, nie je týranie.
  Týranie je akékoľvek nenáhodné, vedomé i nevedomé konanie rodiča alebo inej osoby
  voči dieťaťu, ktoré je neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný i
  spoločenský stav a vývoj dieťaťa, prípadne spôsobí i jeho smrť.
  Kde hľadať pomoc, keď máte problém s týraním alebo podozrenie z týrania svojho
  kamaráta? Mnoho času trávite v škole so svojimi učiteľmi. Môžete sa zveriť im, výchovnému
  poradcovi – pani učiteľke, školskej špeciálnej pedagogičke, pánovi riaditeľovi, alebo
  napísať odkaz do schránky dôvery umiestnenej na panely vedľa dverí do zborovne, či list
  sociálnej pracovníčke na obecnom úrade.
  Títo ľudia v oprávnených dôvodoch podajú podnet na prešetrenie na oddelenie
  sociálno-právnej ochrany detí na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ak sa potvrdí prípad
  týrania dieťaťa, sociálni kurátori podajú podnet na súd a súd môže uložiť zákonným
  zástupcom dieťaťa výchovné opatrenia: napomenutie, dohľad alebo obmedzenie práv
  zákonného zástupcu.
  Môžete sa poradiť aj s pracovníkmi detskej linky záchrany alebo linky detskej istoty
  UNICEF. Telefónne čísla sú uvedené na nástenke pri schránke dôvery. Upozorňujem však
  hlavne žiakov druhého stupňa, že tieto čísla sú určené len na vyhľadanie pomoci a nie na
  telefonovanie pre zábavu z frajeriny.
  Hlúpymi rečami zbytočne držíte linku a dieťa čo naozaj potrebuje pomoc sa potom
  nemôže dovolať. Zamyslite sa, ako takýmto spôsobom aj vy sami ubližujete iným deťom.

  Svetový deň prevencie týrania detí zviditeľňuje v súčasnosti už viac ako 900 organizácií
  zo 128 krajín sveta. Nezisková organizácia Centrum Slniečko je hlavným koordinátorom
  aktivít na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na
  dodržiavanie detských práv.
  Prajem vám krásny deň plný úsmevu, radosti a porozumenia
  Mgr. K. Lenártová Kováčiková

 • Medzinárodný deň nevidiacich

  13.november je Medzinárodný deň nevidiacich. Francúzsky tlmočník, Valentín Haüy, sa ako jeden z prvých začal zaujímať o spoločenskú a kultúrnu budúcnosť nevidiacich, a slabozrakých. V Paríži založil prvú školu pre nevidiacich a keďže sa narodil 13. novembra 1745, tento deň sa stal Medzinárodným dňom nevidiacich. Pripomíname si ho každoročne už od roku 1946. My, žiaci 3.A,3.B a 2.C, sme si aspoň na chvíľu „vyskúšali“, aké ťažké je byť nevidiaci.

  Žiaci  museli využívať svoje zmysly, samozrejme, okrem zraku. Pomocou bielej palice a so zakrytými očami museli prejsť k dverám. Pomocou lupy prečítali vybrané slová a na pichtovom stroji napísali svoje meno. Hmatom zisťovali predmety ukryté vo vreci, so zaviazanými očami kreslili postavičky a taktiež si vyskúšali svoje čuchové schopnosti a chuťové poháriky. Vďaka CŠPP v Levoči mali deti možnosť vidieť a vyskúšať si kompenzačné pomôcky, učebnice (šlabikár, vlastivedu) pre nevidiacich. Na záver sme sa všetci zhodli, že zrak je pre nás veľmi dôležitý, a preto si ho musíme chrániť.

 • SARKANIADA

  V piatkové popoludnie 23.10.2020 sa deti v ŠKD tešili obľúbenej

   aktivite – ŠARKANIÁDE. Školský dvor zaplnili pestrofarebné šarkany.

  Deti sa naučili manipulovať so šarkanmi, čim si trénovali svoju trpezlivosť a výdrž.

  Akcia sa nám vydarila i vďaka krásnemu počasiu a výbornej nálade.

  Už teraz sa tešíme na budúcu ŠARKANIÁDU.

 • Vyhodnotenie súťaže: ,,Najvtipnejší príbeh a Najlepší vtip“

  Táto súťaž bola vyhlásená pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa úsmevu“,   mohli sa zapojiť všetci žiaci a žiačky našej školy. Priznám sa, že sme očakávali viac príspevkov ako ich bolo.
  V kategórii ,, Najlepší vtip“ bolo dvojnásobne viac príspevkov, preto je  vybraných päť najvtipnejšícha v kategórii ,,Najvtipnejší príbeh“ tri.
          Úsmev je dar, ktorý nič nestojí a obdarovanému prinesie krásny pocit, chvíľu, deň . . .Výhercom blahoželáme, všetkým prajeme krásny, úsmevný a šťastný deň!

  Táto súťaž bola vyhlásená pri príležitosti ,,Medzinárodného dňa úsmevu“,   mohli sa zapojiť všetci žiaci a žiačky našej školy. Priznám sa, že sme očakávali viac príspevkov ako ich bolo. V kategórii ,, Najlepší vtip“ bolo dvojnásobne viac príspevkov, preto je  vybraných päť najvtipnejšícha v kategórii ,,Najvtipnejší príbeh“ tri.        Úsmev je dar, ktorý nič nestojí a obdarovanému prinesie krásny pocit, chvíľu, deň . . .Výhercom blahoželáme, všetkým prajeme krásny, úsmevný a šťastný deň!

 • 16.11. OSN pred 20 rokmi vyhlásila Medzinárodný deň tolerancie

  Organizácia Spojených národov (OSN) je rozhodnutá posilňovať toleranciu a podporovať vzájomné porozumenie medzi národmi a kultúrami.
   
  Medzinárodný deň tolerancie vyhlásilo Valné zhromaždenie (VZ) OSN v roku 1996.Príslušná rezolúcia vyzýva členské štáty OSN, aby v spojitosti s týmto dňom organizovali podujatia na podporu tolerancie od výchovných a vzdelávacích inštitúcií až po programy pre širokú verejnosť.Napätie vo svete a mnohé utrpenia pramenia z toho, že ľudia v minulosti, ale aj v súčasnosti reagujú na zmeny hľadaním úzkeho spojenia s etnickými, náboženskými či rasovými skupinami."Tolerancia neznamená akceptovanie brutality, ktorá sa oblieka do plášťa nacionalizmu, alebo ignorovanie, porušovania ľudských práv pod pláštikom náboženstva,"uviedol vo februári 1995 Butrus-Ghálí.V Deklarácii princípov o tolerancii vyzdvihli, že tolerancia nie je úslužnosť, ale ani ľahostajnosť.Tolerancia sa v nej označuje ako rešpektovanie a ocenenie bohatstva a rozmanitosti kultúr, vyjadrovania spôsobu, akým ľudia preukazujú svoje kvality, a tým aj skutočnosť, že sú ľudskými bytosťami.Tolerancia je uznaním všeobecných ľudských práv a základných slobôd iného človeka, uviedla UNESCO.Jednotlivé národy sa prejavujú svojou rozmanitosťou a len tolerancia môže zaistiť prežitie jedného národa na národne i národnostne zmiešanom území kdekoľvek na svete.Tolerancia sa vždy považovala za morálnu cnosť.Predstavuje základ demokracie a ľudských práv. Naopak, netolerancia v mnohonárodnostných, nábožensky rozmanitých a multikultúrnych spoločenstvách znamenala porušovanie ľudských práv, vznik násilia alebo aj ozbrojených konfliktov.Medzi základné formy netolerancie sa považujú diskriminácia, vytláčanie jedinca či skupiny na okraj spoločnosti (marginalizácia), ako aj iná nespravodlivosť a rôzne formy násilia.Práve netoleranciu, tak často prítomnú v ľudských dejinách, možno nájsť za vznikom mnohých vojen, za prenasledovaním z náboženských dôvodov a za nejedným útokom proti jedincom i skupinám pre ich názory. V rámci výchovy k tolerancii treba zabrániť všetkému, čo vyvoláva v inom človeku strach a vylúčenie zo spoločnosti v širokom zmysle slova. Naopak, mladých ľudí treba učiť kriticky myslieť a argumentovať eticky vhodnými prostriedkami.Mnohé odlišnosti - náboženské, jazykové, kultúrne, etnické - nemajú byť zámienkou pre vznik konfliktu. Ľudia by ich mali považovať za poklad, ktorý ich všetkých obohacuje.Prezidenti a predsedovia vlád členských štátov Rady Európy na svojom prvom summite v októbri 1993 vo Viedni odsúhlasili vznik Európskej komisie proti rasizmu a netolerancii (ECRI). Toto rozhodnutie podporili na druhom summite v októbri 1997 v Štrasburgu.

  Všetkým prajem krásny deň plný vzájomnej tolerancie
                                                         Mgr. K. Lenártová Kováčiková

   

 • Detektívna kancelária Knihomily Múdrej

  Deti zo školských klubov počas októbra zistili, že v školskej knižnici sa okrem políc s knihami nachádza zvláštny úrad – detektívna kancelária. S pomocou knihovníčky Knihomily Múdrej riešili záhady a pátrali po autoroch a príbehoch ukrytých v knihách. Overili si svoju schopnosť odhadovať, rýchlo sa zorientovať a navzájom spolupracovať. Za bystrosť, chuť riešiť neľahké úlohy a skvelú disciplínu boli všetci zúčastnení odmenení záložkou a sladkou maškrtou. Najšikovnejší pátrači získali medailu a status detektívneho eléva. Verím, že sa budeme pravidelne stretávať v školskej knižnici.

  Teší sa na vás vaša Knihomila

 • Hravo, zdravo, online.

  Zdravá výživa a životný štýl sú základnými kameňmi silného imunitného systému. Vírusy môžu doslova vypnúť imunitný systém.  V období, keď nám vírus doslova riadi život je potrebné  vedieť ako sa pred ním chrániť. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že práve najmenší školáci nemajú dostatok vedomostí o tom, čo v skutočnosti znamená zdravo sa stravovať a aký dopad môžu mať na zdravie nesprávne stravovacie návyky. Žiaci však  pozitívne prekvapili. Netradične – online diskutovali s výživovou poradkyňou  Ing. Miriamou Varšovou  ako sa   orientovať v záplave potravín zabalených do lákavých obalov, rozumne odolať reklame, vybrať si z veľkého množstva potravín tu zdravšiu verziu. Aby naša hodina neostala iba pri rozprávaní, pripravili sme si vlastnú verziu sladkého pokušenia makovo-jablkové rezance, ktoré sme s chuťou zjedli. Spestrením pre nás všetkých bol recept na domáci Pribináčik. Verím, že sa žiaci obohatili o veľa nových poznatkov a teším sa ako zdravé jedlá  pripravia doma pre svojich rodičov.

  Pripravila Mgr. Michala König

 • Zdravá výživa v 3.C

  16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Táto téma je veľmi dôležitá, pretože má  podstatný vplyv na náš zdravotný stav a to, ako sa cítime.

  Hovorili sme o tom, aké potraviny sa majú na našich tanieroch objavovať denne, aké je správne množstvo potravy i o tom, čomu sa máme pri výbere jednotlivých zložiek stravy vyhnúť úplne. Spoločne sme si poskladali pyramídu zdravej výživy, ktorá nám pripomína nadobudnuté vedomosti.

  Nezabudli sme ani na finančnú gramotnosť. Nakupovali sme potraviny tak, aby sme vedeli zrátať, koľko náš nákup bude približne stáť.

  Po výborne zvládnutých úlohách sme sa posilnili ovocným šalátom plným zdraviu prospešných látok. Vieme predsa, že maškrtiť sa dá aj zdravo.

 • EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA

  VYHODNOTENIE  VYV SÚŤAŽE
  ,,EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA“
  šk.rok: 2020/2021
  V októbri prebehla na II. stupni našej školy výtvarná súťaž s ekologickou  témou:  ,, ZELENÁ EURÓPSKA DOHODA“
  Úlohou žiakov bolo vyjadriť pomocou individuálneho výtvarného jazyka vlastný postoj a vnímanie vplyvu ľudskej činnosti na životné prostredie.
  Odborná porota vybrala týchto 7 prác,  ktoré boli zaslané na ďalšie vyhodnotenie do národného kola.
  Výhercom blahoželáme a zároveň držíme prsty, aby uspeli aj vo finále.

  Prajem krásny deň, dovidenia Mgr. Klára Lenártová Kováčiková

 • 31. október Svetový deň sporenia

  Posledný pracovný deň v októbri sa každoročne označuje ako Svetový deň sporenia.                                                                                                                                             Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku. Spravovanie osobných financií a vytváranie optimálnej rovnováhy medzi spotrebou a úsporami je dôležitá súčasť života každého človeka. Je to jedna zo základných schopností, ktorú je potrebné rozvíjať už v ranom detskom veku. Popri rozprávaní o tejto téme v samotných rodinách tu svoju úlohu zohráva aj finančné vzdelávanie v školskom prostredí.  Kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohrajú rodičia, ktorí by mali o zodpovednom prístupe k peniazom hovoriť so svojimi deťmi pravidelne, a to už od momentu, ako začnú dostávať prvé vreckové. Je dobré, aby si celé vreckové hneď neminuli, ale si z neho aj niečo odložili do pokladničky. V staršom veku by sa už deti mali naučiť zostaviť si aj vlastný jednoduchý plán, ako budú s peniazmi hospodáriť tak, aby si dokázali ušetriť aj na niečo hodnotnejšie, po čom túžia.                                         
  Už v knihe rozprávok od Pavla Dobšinského, v rozprávke O troch grošoch  chudobný človek povedal, že sa stará o otca – starého a nevládneho, tomu vracia obrazne 1 groš, lebo ho vychoval, stará sa a vychováva syna, tomu požičiava groš, aby mu raz vrátil, keď ostarie, čo je vlastne sporenie, investícia do budúcnosti a z tretieho groša žije. Je dôležité poznať hodnotu peňazí, rozumne s nimi zaobchádzať a myslieť na budúcnosť.
  DOSPORENIA !

 • Jeseň v školskom klube

  Upršané jesenné počasie sme si v školskom klube spríjemnili usilovnou prácou. Plody jesene sme využili každý podľa svojej fantázie. Veselými výrobkami sme si skrášlili nástenky v triedách i na chodbe.

 • 16.10.2020 - Svetový deň chrbtice

  Žiaci 2. C triedy si strečingovými cvičeniami na všetkých vyučovacích hodinách v 10 minútových intervaloch pripomenuli  tento deň, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o chrbtici a problémoch spojených s ňou, ktoré v nemalej miere znižujú kvalitu nášho života. Strečingové cvičenia sme si vyskúšali aj na fit loptách a poslednú vyučovaciu hodinu sme naše stoličky vymenili za fitlopty.

 • Švihadlový maraton

  Hneď v septembri sa z nášho školského ihriska ozývalo veselé počítanie aj veselý smiech. Školské kluby opäť súťažili v skákani na švihadle. Bolo veľmi zaujímavé sledovať  tváre  všetkých súťažiacich.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria