Navigácia

O programe Kolégium Zelenej školy Prezentácia Audit

UŽ AJ NAŠA ŠKOLA BUDE ...

 

V školskom roku 2015/ 2016 sa naša škola znova zapojila do programu ZELENÁ ŠKOLA.

 

Myšlienky sa spájajú do spoločného cieľa

Program Zelená škola prináša školám environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie (znižujú jej ekologickú stopu).Sme presvedčení, že o problematike životného prostredia nestačí len získavať vedomosti, ale že je zároveň nevyhnutné snažiť sa zmeniť naše konanie. Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť.

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

 

Participácia, alebo spoločne to ide ľahšie

Proces Zelenej školy je holistický (celostný) a prioritne zameraný na ľudí, nie na úlohy. Zahŕňa celú školu spolu s členmi miestnej komunity a aktivuje ich participáciu - spoluúčasť na rozhodovaní a riešení vybraných problémov. Podporuje tímovú prácu a pomáha vytvárať spoločnú víziu školy, ktorá rešpektuje a prakticky chráni životné prostredie.

Žiaci  sú súčasťou pracovného tímu - Kolégia Zelenej školy, analyzujú súčasnú situáciu na škole v 6 oblastiach (voda, odpad, energia, doprava a ovzdušie, zelené obstarávanie, zeleň a ochrana prírody) a následne navrhujú zlepšenia, ktoré sa snažia pri zapojení celej školskej komunity zrealizovať. Svoje predsavzatia a prijaté princípy výtvarne vyjadrujú prostredníctvom Ekokódexu.

 

Metodológia programu

V programe Zelená škola sa uplatňuje praktická metodika 7 krokov, ktorá bola pre školy vypracovaná podľa systémov environmentálneho riadenia. Náplňou programu je splnenie týchto 7 krokov Zelenej školy:

 

1. Zostavenie Kolégia Zelenej školy,

2. Environmentálny audit školy,

3. Akčný plán,

4. Monitoring a hodnotenie,

5. Pro-environmentálna výučba

6. Informovanie a spolupráca,

7. Eko-kódex školy.

 

Pomoc na ceste k Zelenej škole

Počas celého certifikačného procesu môže škola využívať rôzne formy bezplatnej metodickej podpory. Od metodickej príručky, e-mailovej konferencie, web stránky až po osobné konzultácie s prideleným regionálnym konzultantom.

 

Zelená škola je praktická

„Walk your talk“ - prenesene: „O čom rozprávaš, to aj urob, tak aj konaj“. Tento postup vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu skutočných problémov školy a prostredia, v ktorom žijú.

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zelená škola má napr. zavedený separovaný zber odpadov, snaží sa o úspory energie a zlepšenie prostredia školy, jej okolia a pod. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú na praktickej ochrane prírody a vo výučbe sa využíva zážitkové vzdelávanie.

Žiaci sa učia k tolerancii, kritickému mysleniu, samostatnosti, tvorbe a obhajobe vlastného názoru a zodpovednému konaniu. Škola sa snaží byť otvorená voči novým trendom, novým myšlienkam a alternatívnej pedagogike.

 

Medzinárodný certifikát a vlajka

Školy, ktorým sa podarí úspešne zrealizovať všetkých sedem krokov, získajú na konci certifikačného obdobia medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools. Certifikát má platnosť 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy a pre jeho obhájenie je potrebné pokračovať v účasti v programe.

Za čiastočné splnenie podmienok si školy z certifikačnej slávnosti odnesú diplom „Na ceste k Zelenej škole“ a o certifikát a vlajku sa môžu uchádzať v nasledujúcich školských rokoch. Diplom platí nasledujúci školský rok a jeho platnosť nie je možné obnoviť.

Na základe medzinárodného štandardu siedmich krokov je certifikát Zelená škola značkou kvality environmentálneho vzdelávania a manažmentu na školách. Vlajka a certifikát symbolizuje to isté na Novom Zélande, v Brazílii, vo Fínsku či u nás na Slovensku.

 

 

Organizácia programu

Program Zelená škola sa na Slovensku realizuje od roku 2005. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica.

Aktivity programu sú financované vďaka viacerým projektom. Hlavným je projekt na rozvoj programu Zelená škola, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

Národným garantom certifikácie programu Zelená škola je sieť environmentálne-výchovných organizácií ŠPIRÁLA.

Medzinárodným garantom certifikácie a organizátorom programu je Nadácia FEE - Foundation for Environmental Education.

 

História programu

Program Eco-Schools vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta.

Program je odpoveďou na Summit Zeme 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni.

V roku 2003 uznal Program OSN pre životné prostredie (UNEP - United Nations Environment Programme) Eco-Schools ako praktický model pre vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju.

Do programu są každý rok zapája čoraz viac škôl zo všetkých kontinentov. V súčasnosti je to viac ako 31 tisíc škôl zo 47 krajín sveta.

 

 A čo rodičia ?

Zelená škola je vhodný spôsob ako sa odlišovať v procese výberu. Žijeme v dobe, keď dochádza k zásadnej premene spoločnosti, a teda aj školstva. Niektoré školy zanikajú, zlučujú sa, iné vstupujú do súboja o potencionálnych žiakov. Rodičia sa začínajú pýtať: „Prečo by som mal dať dieťa zapísať práve sem ?“ Čoraz viac z nich podporuje nekonzumný spôsob života svojich detí, ich kreativitu a diverzitu nápadov práve výberom školy.

Zelená škola dáva najavo, že jej záleží na životnom prostredí na miestnej i globálnej úrovni. Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť toto ocenenie znamená, že škola pristupuje k ochrane životného prostredia a prírody cieľavedome.

Certifikát vypovedá o filozofii školy. Je to škola otvorená, spolupracujúce s rodičmi, mimovládnymi aj štátnymi organizáciami. Škola má tímového ducha, pretože získať certifikát je možné len vtedy, keď všetci prispievajú k spoločne dohodnutým cieľom.


Viac tu: http://www.zelenaskola.sk/

 

 

Kontakt

koordinátor: Mgr. Petra Kaľavská
e-mail: kalavska.petra@gmail.com
admin: Mgr. Peter Windt
e-mail: pwindt@yahoo.com

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria